GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 10, năm 2014 . .   
 

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc nghiệm CSS ( English ) - Bài 01
CSS can be defined for entire sites by simply writing the CSS definitions where ? A.Plain Text document B.Head section of each page C.Body section of each page D.none... Netscape and Internet Explorer supports CSS in which way ? A.Exact same, since CSS is a cross browser standard by W3C B.Very different on older browsers, closer to the same on newer C.Completely different, nothing is cross browser safe. D.none.... . In CSS, you have the following options for changing text color ? A.Common name and Hexcolor only B.Common name, RBG value, Hexcolor C.RBG value, Hexcolor D.Hexcolor only.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:55:59(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
CSS can be defined for entire sites by simply writing the CSS definitions where ?
A-
Plain Text document
B-
Head section of each page
C-
Body section of each page
D-
None
2-
Netscape and Internet Explorer supports CSS in which way ?
A-
Exact same, since CSS is a cross browser standard by W3C
B-
Very different on older browsers, closer to the same on newer
C-
Completely different, nothing is cross browser safe.
D-
None
3-
In CSS, you have the following options for changing text color ?
A-
Common name and Hexcolor only
B-
Common name, RBG value, Hexcolor
C-
RBG value, Hexcolor
D-
Hexcolor only
4-
Which of the following is NOT a valid CSS selector ?
A-
ID selectors
B-
TAG selectors
C-
Title selectors
D-
HEAD selectors
5-
CSS stands for ?
A-
Crossing Standards Sheets
B-
Cascading Simple Shores
C-
Cascading Style Sheets
D-
Connecting Standard Style
6-
In CSS, what is a definition of fonts, colors, etc. called ?
A-
Font-family
B-
ID tag
C-
Style
D-
None
7-
Which of the following browsers has most limited support for CSS Layers ?
A-
Netscape 6
B-
Internet Explorer 4 or newer
C-
Netscape 4
D-
None
8-
Which of the following is NOT an advantage of CSS ?
A-
Define the look of your pages in one place
B-
Works on version 4 browsers or newer
C-
Easily change the look
D-
None
9-
In CSS, the font-style property can make text what ?
A-
Different colors
B-
Bigger
C-
Italic
D-
All the above
10-
You can change the look of the entire site at once when CSS is defined where?
A-
On your computer
B-
In the database
C-
In an external file
D-
With each block of text
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 914. Đăng: 30-11-2012.   
Học để thay đổi.

Kiến thức vững chắc,
Hành trang vững vàng,

Vào đời sẵn sàng,
Đối đầu thử thách.
Học viên Giỏi, Xuất sắc Hôm nay
 Số bài làm: 3
 Đạt: 93.89%
 Danh hiệu: XUẤT SẮC
 Số bài làm: 4
 Đạt: 97.5%
 Danh hiệu: XUẤT SẮC
 Số bài làm: 21
 Đạt: 84.37%
 Danh hiệu: GIỎI
Support Link:
Bạn đọc khắp nơi:
free counters Tuyên bố từ bỏ trách nhiệm:
Thư viện IT chân thành cảm ơn tác giả của những nội dung trong Trang này. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không xin phép quý vị trước khi dùng. Mặc dù mục đích là lưu trữ để học tập và tham khảo, các nội dung trên trang này đã kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể bảo đảm chính xác tuyệt đối và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào. Chúng tôi sẽ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả.