GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Mẹ có 40m vải, mẹ bán mất 25m vải. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mét vải?
a. 25m
b. 20m
c. 15m
d. 10m
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:49:50(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Mẹ có 40m vải, mẹ bán mất 25m vải. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mét vải?
A-
25m
B-
20m
C-
15m
D-
10m
2-
Điền dấu thích hợp vào ô trống (theo thứ tự trừ trái qua phải):
A-
x, :
B-
:, x
C-
+, :
D-
-, x
3-
Thực hiện phép tính:
10 : 2 = ?
A-
5
B-
6
C-
4
D-
3
4-
Thực hiện phép tính:
337 + 452 = ?
A-
789
B-
798
C-
897
D-
879
5-
1m bằng bao nhiêu dm?
A-
5
B-
10
C-
100
D-
1000
6-
Điền mm, cm, dm, m vào chỗ trống:
Chiều cao của cái bảng khoảng 1 ..........
A-
mm
B-
cm
C-
dm
D-
m
7-
Viết các số 246, 753, 489, 531, 875, 600, 200 theo thứ tự từ bé đến lớn.
A-
200, 246, 489, 531, 600, 875, 753
B-
246, 200, 489, 531, 600, 753, 875
C-
200, 246, 489, 531, 600, 753, 875
D-
200, 246, 489, 600, 531, 753, 875
8-
Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình bên dưới?
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
9-
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
123 ...... 127
A-
>
B-
=
C-
<
D-
Cả ba đều sai
10-
Hình nào đã được tô hình đó?
A-
A
B-
B
C-
C
D-
D
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 4605. Đăng: 30-11-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG