GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Khối 2 thu nộp giấy vụn như sau: lớp 2A thu nộp được 25kh, lớp 2B thu nộp được 28kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:
a. Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là 6kg.
b. Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là 13kg.
c. Cả A và B đều đúng.
d. Cả A và B đều sai.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:52:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khối 2 thu nộp giấy vụn như sau: lớp 2A thu nộp được 25kh, lớp 2B thu nộp được 28kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:
A-
Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là 6kg.
B-
Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là 13kg.
C-
Cả A và B đều đúng.
D-
Cả A và B đều sai.
2-
Trong các số bé hơn 50, có bao nhiêu số có hiệu các chữ số bằng 1?
A-
10
B-
8
C-
6
D-
4
3-
Cho các chữ số: 0, 1, 3, 5, 7, và 8. Viết tất cả các số có 2 chữ số và tổng các chữ số bằng 8 từ các chữ số trên.
A-
80, 17, 71, 35, 53
B-
80, 18, 71, 38, 53
C-
80, 17, 71, 53, 37
D-
17, 71, 35, 70, 80
4-
Tìm giá trị tự nhiên nhỏ nhất của y biết:
12 + y > 34
A-
y = 20
B-
y = 21
C-
y = 22
D-
y = 23
5-
Ngọc có một số quyển vở. Trong học kỳ 1, Ngọc đã viết hết số vở và Ngọc cho em 2 quyển. Ngọc vẫn còn 6 quyển vở. Hỏi Ngọc đã viết hết bao nhiêu quyển vở?
A-
2
B-
4
C-
6
D-
7
6-
Cho 5 điểm A, B, C, D và E. Khi nối 5 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?
A-
3
B-
7
C-
9
D-
10
7-
Hòa, Bình, Hạnh và Phúc cùng tham gia thi chạy. Trong số bốn bạn có một bạn đạt giải nhất. Biết rằng Hòa không đạt giải nhất. Trong số ba bạn Hòa, Bình và Hạnh có một bạn đạt giải nhất. Trong số ba bạn Hòa, Bình và Phúc có 2 bạn không đạt giải nhất. Hỏi bạn nào đạt giải nhất?
A-
Hòa
B-
Bình
C-
Hạnh
D-
Phúc
8-
Cô giáo có một túi kẹo. Cô chia cho Hà và Thu một nửa túi kẹo và 2 cái. Cô chia cho Xuân một nửa túi kẹo còn lại và 2 cái kẹo. Cô giáo còn lại hai cái. Sau khi chia cho Hà và Thu, cô giáo cònl ại bao nhiêu cái kẹo?
A-
2
B-
4
C-
6
D-
8
9-
Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu trừ số đó đi 12 ta sẽ được một số lớn hơn số 34 là 56.
A-
98
B-
176
C-
102
D-
114
10-
Văn và Cẩm có tất cả 12 viên bi. Sau đó Văn cho Cẩm 2 viên nên số bi của 2 bạn bằng nhau. Lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
A-
Văn có 8 viên bi, Cẩm có 4 viên bi.
B-
Văn có 4 viên bi, Cẩm có 8 viên bi.
C-
Văn có 6 viên bi, Cẩm có 6 viên bi.
D-
Văn có 10 viên bi, Cẩm có 2 viên bi.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2920. Đăng: 02-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG