GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Lớp 2A có số hcọ sinh nhiều hơn lớp 2B là 2 học sinh nhưng lại có số học sinh ít hơn của lớp 2C là 3 học sinh. Vậy lớp 2C có nhiều hơn hay ít hơn lớp 2B bao nhiêu học sinh?
a. Nhiều hơn 4 bạn.
b. Ít hơn 4 bạn.
c. Nhiều hơn 2 bạn.
d. Ít hơn 3 bạn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:08:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lớp 2A có số hcọ sinh nhiều hơn lớp 2B là 2 học sinh nhưng lại có số học sinh ít hơn của lớp 2C là 3 học sinh. Vậy lớp 2C có nhiều hơn hay ít hơn lớp 2B bao nhiêu học sinh?
A-
Nhiều hơn 4 bạn.
B-
Ít hơn 4 bạn.
C-
Nhiều hơn 2 bạn.
D-
Ít hơn 3 bạn.
2-
Hưng có nhiều hơn Hà 6 nhãn vở. Sau đó, Hưng cho Hà 2 nhãn vở. Hưng còn lại nhiều hơn Hà mấy chiếc nhãn vở?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
3-
Cho hình bên dưới. Biết chu vi của hình chữ nhật ABCD là 16cm, cạnh AB dài 8cm. Tính chu vi hình vuông AMND.
A-
10cm
B-
12cm
C-
14cm
D-
16cm
4-
Chỉ với 12 que diêm, bạn có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình vuông?
A-
7
B-
6
C-
5
D-
9
5-
Tìm giá trị tự nhiên nhỏ nhất của y biết:
12 : y < 6
A-
y = 2
B-
y = 3
C-
y = 4
D-
y = 5
6-
Tìm một số có 3 chữ số khác nhau biết rằng số đó là số lẻ bé nhất có chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng chục.
A-
132
B-
123
C-
231
D-
243
7-
Thay các chữ cái bằng các chữ số thích hợp:
13a + 3b4 = c56
A-
a = 3, b = 2, c = 4
B-
a = 2, b = 3, c = 4
C-
a = 2, b = 2, c = 4
D-
a = 1, b = 3, c = 2
8-
Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 sau đó trừ đi 4 được kết quả là 5.
A-
8
B-
10
C-
14
D-
12
9-
Tìm y biết 26 - y x 3 = 17
A-
y = 3
B-
y = 2
C-
y = 4
D-
y = 5
10-
Một trường tiểu học có 425 học sinh. Sau đó có 12 học sinh chuyển đi và 15 học sinh chuyển đến. Vậy số học sinh của trường tăng lên bao nhiêu học sinh?
A-
0
B-
1
C-
2
D-
3
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 19052. Đăng: 02-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG