GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 14
Trộn 8 gam hiđro với 48 gam oxi và đốt cháy. Khối lượng nước tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
a. 36 gam
b. 27 gam
c. 54 gam
d. 45 gam
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:32:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trộn 8 gam hiđro với 48 gam oxi và đốt cháy. Khối lượng nước tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
A-
36 gam
B-
27 gam
C-
54 gam
D-
45 gam
2-
Số nguyên tử có trong 15,39 gam Al2(SO4)3 là:
A-
0,765.1023 nguyên tử
B-
4,59.1023 nguyên tử
C-
0,27.1023 nguyên tử
D-
1,35.1023 nguyên tử
3-
Biết số mol của các chất như sau: 0,25 mol H2O; 1,75 mol NaCl; 2,5 mol HCl. Vậy khối lượng của chúng là:
A-
4,5 gam H2O; 102,375 gam NaCl; 81,25 gam HCl
B-
4,5 gam H2O; 92,375 gam NaCl; 91,25 gam HCl
C-
5,5 gam H2O; 102,375 gam NaCl; 91,25 gam HCl
D-
4,5 gam H2O; 102,375 gam NaCl; 91,25 gam HCl
4-
Cho hỗn hợp (Z) gồm: 1,5 mol S2; 2,5 mol N2; 0,5 mol SO2. Tỉ khối hơi của hỗn hợp (Z) đối với khí NO2 là:
A-
2,6785
B-
0,7478
C-
2,4575
D-
3,15
5-
Dùng khí H2 để khử hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3, trong đó Fe2O3 chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Thể tích khí H2 ở đktc cần dùng là:
A-
20 lít
B-
9,8 lít
C-
19,6 lít
D-
19 lít
6-
Một hợp chất (X) chứa 42,1%C; 6,43%H; còn lại là oxi. Biết 0,1 mol (X) có khối lượng 34,2 gam. Công thức hóa học của (X) là:
A-
C6H12O6
B-
C12H22O11
C-
CH2O
D-
C6H10O5
7-
Cho hỗn hợp (X) gồm: 1,5N phân tử NaCl; 2,5N phân tử KBr và 0,5N phân tử KMnO4. Khối lượng của hỗn hợp (X) là:
A-
318,5 gam
B-
464,25 gam
C-
518,5 gam
D-
119,675 gam
8-
Cho phản ứng . Khối lượng khí oxi phản ứng với 2,5 gam khí hiđro là:
A-
10 gam
B-
15 gam
C-
20 gam
D-
25 gam
9-
Trong 2,5 mol KOH chứa số phân tử KOH là:
A-
15.1023 phân tử
B-
15.1022 phân tử
C-
6.1023 phân tử
D-
25.1023 phân tử
10-
Các khí có trong 4 dãy sau được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng riêng (khối lượng của 1 lít khí ở đktc). Dãy nào sắp xếp đúng?
A-
O2; N2; Cl2; CO2; SO2
B-
N2; CO2; SO2; O2; Cl2
C-
N2; CO2; O2; SO2; Cl2
D-
N2; O2; CO2; SO2; Cl2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1145. Đăng: 03-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG