GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Cho 6 điểm A, B, C, D, E, và G. Khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?
a. 10
b. 12
c. 17
d. 15
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho 6 điểm A, B, C, D, E, và G. Khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?
A-
10
B-
12
C-
17
D-
15
2-
Ngọc có một số quyển vở. Trong học kì 1, Ngọc đã viết hết số vở và Ngọc cho em 2 quyển. Ngọc vẫn còn 6 quyển. Ban đầu Ngọc có tất cả bao nhiêu quyển vở?
A-
12
B-
8
C-
21
D-
18
3-
Tìm giá trị tự nhiên lớn nhất của y biết:
y + 23 < 45
A-
y = 20
B-
y = 21
C-
y = 22
D-
y = 23
4-
Cho các chữ số: 0; 3; 5 và 8. Viết số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.
A-
308
B-
580
C-
350
D-
830
5-
Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu tứ giác?
A-
5
B-
6
C-
7
D-
8
6-
Minh có số bi xanh nhiều hơn số bi đỏ là 5 viên. Sau đó Huy chơi với bạn và ăn được 3 viên bi xanh và bị thua mất 4 viên bi đỏ. Minh cần thêm mấy viên bi đỏ để số bi xanh ít hơn số bi đỏ là 5 viên?
A-
15
B-
17
C-
21
D-
25
7-
Tìm y biết:
26 - y x 3 = 17
A-
y = 2
B-
y = 5
C-
y = 3
D-
y = 8
8-
2m bằng bao nhiêu dm?
A-
200 dm
B-
100 dm
C-
50 dm
D-
20 dm
9-
Thực hiện phép tính:
57m + 6m = ?
A-
51m
B-
60m
C-
65m
D-
63m
10-
Mỗi ngày mẹ làm việc 5 giờ. Vậy 6 ngày mẹ làm việc mất bao nhiêu giờ?
A-
28 giờ
B-
25 giờ
C-
30 giờ
D-
35 giờ
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2740. Đăng: 04-12-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG