GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   


Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Có một con ốc bò từ mặt đất lên đầu một chiếc cọc cao 20dm. Biết rằng cứ ban ngày nó bò lên được 5dm thì tối đến nó lại bị tụt xuống 2dm. Nếu con ốc bắt đầu bò từ sáng hôm nay thì phải sau bao lâu nó mới bò lên đến đỉnh cột?
a. Ngày thứ 4
b. Ngày thứ 5
c. Ngày thứ 6
d. Ngày thứ 7
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:38:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có một con ốc bò từ mặt đất lên đầu một chiếc cọc cao 20dm. Biết rằng cứ ban ngày nó bò lên được 5dm thì tối đến nó lại bị tụt xuống 2dm. Nếu con ốc bắt đầu bò từ sáng hôm nay thì phải sau bao lâu nó mới bò lên đến đỉnh cột?
A-
Ngày thứ 4
B-
Ngày thứ 5
C-
Ngày thứ 6
D-
Ngày thứ 7
2-
Tìm y biết:
12 + y = 34 + 56
A-
y = 78
B-
y = 70
C-
y = 82
D-
y = 66
3-
Bình và Hà gấp được một số thuyền. Biết rằng nếu Bình cho Hà 3 cái thuyền thì số thuyền của 2 bạn bằng nhau và mỗi bạn sẽ có 12 cái thuyền. Bình gấp được nhiều hơn Hà mấy cái thuyền?
A-
2
B-
4
C-
6
D-
7
4-
Trong các số bé hơn 50, có bao nhiêu số có tổng các chữ số bằng 10?
A-
15
B-
8
C-
12
D-
10
5-
Tìm một số có 3 chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 21 và chữ số hàng đơn vị của số đó bé hơn 4.
A-
894
B-
993
C-
783
D-
893
6-
Tìm giá trị của x biết:
x + 234 = 345 + 456
A-
x = 456
B-
x = 789
C-
x = 567
D-
x = 678
7-
Thực hiện phép tình:
22m - 5m = ?
A-
17m
B-
15m
C-
10m
D-
27m
8-
3m bằng bao nhiêu dm?
A-
30dm
B-
300dm
C-
200dm
D-
10dm
9-
Cô giáo có 10 quyển vở chia đều cho 2 bạn. Mỗi bạn được mấy quyển vở?
A-
3
B-
5
C-
7
D-
10
10-
Bà có 8 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa có 2 quả cam. Hỏi bà có tất cả mấy cái đĩa?
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3641. Đăng: 04-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG