GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 09
Hai bến sông A, B cách nhau 40km, cùng một lúc với canô xuôi từ bến A có một chiếc bè trơi từ A với vận tốc 3km/h. Sau khhi đến B, canô trở lại A ngày (không nghỉ) và gặp bé đã trôi được 8hm. Tính vận tốc riêng của canô.
a. 25km/h
b. 26km/h
c. 27km/h
d. 28km/h
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:55:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai bến sông A, B cách nhau 40km, cùng một lúc với canô xuôi từ bến A có một chiếc bè trơi từ A với vận tốc 3km/h. Sau khhi đến B, canô trở lại A ngày (không nghỉ) và gặp bé đã trôi được 8hm. Tính vận tốc riêng của canô.
A-
25km/h
B-
26km/h
C-
27km/h
D-
28km/h
2-
Tọa độ giao điểm của hai đồ thị (P): y = x2 và (D): y = 4x - 4 là:
A-
(2; 4)
B-
(-2; -4)
C-
(-2; -4) và (2; 4)
D-
(2; -4) và (-2; 4)
3-
Với giá trị nào của k thì phương trình y2 - 12y + k - 3 = 0 có nghiệm kép?
A-
k = 37
B-
k = 39
C-
k = -37
D-
k = -39
4-
Tập nghiệm của phương trình là:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho phương trình mx2 + (mn + 1)x + n = 0 (*). Câu nào sau đây đúng?
A-
Phương trình (*) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của m và n.
B-
Phương trình (*) vô nghiệm với mọi giá trị của m và n.
C-
Phương trình (*) có nghiệp kép khi m = n.
D-
Ba câu trên đều sai.
6-
Với giá trị nào của m thì phương trình x2 - 2x + m = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn 3x1 + 2x2 = 1?
A-
m = -14
B-
m = 14
C-
m = -15
D-
m = 15
7-
Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích bằng 24cm2 và chu vi là 24cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
A-
4cm; 6cm; 8cm
B-
6cm; 8cm; 10cm
C-
8cm; 10cm; 12cm
D-
Một kết quả khác
8-
Tập nghiệm của phương trình (x + 1)4 + 3(x + 1)2 - 4 = 0 là:
A-
S = ∅
B-
S = {0}
C-
S = {0; 2}
D-
S = {0; -2}
9-
Định m để phương trình x2 - (m + 4)x - (m + 3) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa |x1 - x2| = 1.
A-
m = 0
B-
m = -1
C-
m = -3
D-
m = -1 hoặc m = -3
10-
Tập nghiệm của phương trình |x2 - 3x + 2| = x + 2 là:
A-
S = {0; -4}
B-
S = {0; 4}
C-
S = ∅
D-
S = {1; 4}
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 635. Đăng: 04-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG