GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Oxi-Lưu huỳnh     Nguyên tố hóa học     Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học   

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 10
Phát biểu nào sai trong số các phát biểu sau đây về quy luật biến đổi tuần hoàn trong một chu kỳ khi đi từ trái sang phải.
Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nào trong chu kỳ 4 là nguyên tố phi kim?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:58:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16, cấu hình electron của ion S2– là:
A-
1s2 2s2 2p6.
B-
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6.
C-
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
D-
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
2-
Cho các nguyên tố: X1, X2, X3, X4, X5, X6 lần lượt có cấu hình electron như sau:
X1 :1s2 2s2 2p6 3s2.
X2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
X3 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2.
X4 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.
X5 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
X6 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.
Những nguyên tố nào thuộc cùng một chu kỳ:
A-
X1, X2, X3, X4.
B-
X1, X2, X5 và X3, X4, X6.
C-
X1, X2, X3, X5.
D-
X4, X6.
3-
X là nguyên tố được hình thành trong phản ứng hạt nhân:

Nhận xét nào sau đây về nguyên tố X là sai:
A-
X ở ô thứ 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.
B-
X tạo được hợp chất khí với hidro (XH2).
C-
Tính phi kim của X kém oxi nhưng mạnh hơn photpho.
D-
X có công thức hợp chất oxit cao nhất là XO2.
4-
Phát biểu nào sai trong số các phát biểu sau đây về quy luật biến đổi tuần hoàn trong một chu kỳ khi đi từ trái sang phải:
A-
Hóa trị cao nhất đối với oxi tăng dần từ 1 → 7.
B-
Hóa trị đối với hidro của phi kim giảm dần từ 7 → 1.
C-
Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
D-
Oxit và hidroxit tương ứng có tính baz giảm dần, tính axit tăng dần.
5-
Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p3. Công thức hợp chất với hydro và công thức oxit cao nhất của R là:
A-
RH2, RO
B-
RH5 , R2O3
C-
RH3 , R2O5
D-
RH4, RO2
6-
Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất của R với hidro có 75%R và 25% H. Nguyên tố R đó là:
A-
Photpho
B-
Magie
C-
Cacbon
D-
Nitơ
7-
Hợp chất khí của nguyên tố R với hidro có công thức RH3. Nguyên tố R là:
A-
Clo
B-
Lưu huỳnh
C-
Silic
D-
Nitơ
8-
Cho 34,25 g kim loại nhóm IIA vào nước thu được 5,6 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:
A-
Stronti
B-
Bari
C-
Canxi
D-
Magie
9-
Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố A và B và có khối lượng phân tử là 76. Nguyên tố A và B có số oxi hóa cao nhất trong các oxit là +no và +mo và có số oxi hóa âm trong hợp chất với hidro là –nH và –mH thỏa mãn các đìều kiện │no│= │nH │ và │mo│= 3│mH│. Biết rằng A có số oxi hóa cao nhất trong X. Vị trí nguyên tố A trong bảng tuần hoàn là:
A-
Chu kỳ 2, nhóm IVA.
B-
Chu kỳ 2, nhóm VA.
C-
Chu kỳ 3, nhóm IA.
D-
Chu kỳ 4, nhóm IIA.
10-
Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nào trong chu kỳ 4 là nguyên tố phi kim?
A-
20
B-
26
C-
30
D-
35
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1018. Đăng: 07-08-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG