GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Căn số - Bài 15
Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn
a. 968
b. 969
c. 970
d. 971
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:52:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn
A-
968
B-
969
C-
970
D-
971
2-
Giá trị biểu thức bằng:
A-
-1
B-
C-
D-
1
3-
Giá trị của bằng:
A-
0,5
B-
-0,5
C-
0,05
D-
-0,05
4-
Biểu thức có nghĩa với giá trị của x là:
A-
x > 2
B-
x < 2
C-
x ≤ 2
D-
1 ≤ x ≤ 2
5-
Với a > 0 và b > 0. Biểu thức bằng:
A-
1
B-
a - 4b
C-
D-
6-
Biết phương trình chỉ có một nghiệm. Giá trị của m là:
A-
0
B-
1
C-
-1
D-
2
7-
Biết . Biểu thức bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Với giá trị nào của x, y ta có
A-
y < 0. x > 0
B-
y > 0, x > 0
C-
y ≥ 0, x < 0
D-
Một kết quả khác
9-
Giá trị của biểu thức bằng:
A-
B-
C-
D-
10-
Với giá trị nào của x thì .
A-
x > 0
B-
x > 1
C-
x = 0 hoặc x = 1
D-
Một kết quả khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 704. Đăng: 10-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG