GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 18
Giải phương trình 2x2 + 5 = 0.
a.
b.
c.
d. Vô nghiệm
Giải các phương trình sau:
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:08:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
2x2 + 5 = 0
A-

B-

C-

D-
Vô nghiệm
2-
4x2 - 4x - 3 = 0
A-
B-
C-
D-
3-
A-
Vô nghiệm
B-
Vô số nghiệm
C-
x = 0
D-
x = -1
4-
x4 - x3 - 3x + 3 = 0
A-
B-
C-
D-
5-
A-
B-
C-
D-
6-
(x2 - x + 5)2 = (x2 - 3x + 7)2
A-
x = 0
B-
x = 1
C-
x = -1
D-
x = 2
7-
A-
B-
C-
D-
8-
A-
B-
C-
D-
9-
4x(2x + 3)2 = 3(4x2 - 9)(x + 2)
A-
B-
C-
D-
10-
(2x + 5)(x - 1)(x2 + 1) = x4 - 1
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 853. Đăng: 18-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG