GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Oxi-Lưu huỳnh     Nguyên tố hóa học     Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học   

Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 21
Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất. Nạp oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai. Nhiệt độ và áp suất ở hai bình như nhau. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thấy khối lượng của hai bình khác nhau 0,21 gam. Số gam ozon có trong bình oxi đã được ozon hóa là:
A. 0,63
B. 0,65
C. 0,67
D. 0,69
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:21:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hai bình cầu có thể tích bằng nhau. Nạp oxi vào bình thứ nhất. Nạp oxi đã được ozon hóa vào bình thứ hai. Nhiệt độ và áp suất ở hai bình như nhau. Đặt hai bình trên hai đĩa cân thấy khối lượng của hai bình khác nhau 0,21 gam. Số gam ozon có trong bình oxi đã được ozon hóa là:
A-
0,63
B-
0,65
C-
0,67
D-
0,69
2-
Dãy chất và ion nào sau đây chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng hóa học?
A-
H2S và Cl-
B-
NH3 và I-
C-
Na và S2-
D-
Fe2+ và Cl-
3-
Để trừ nấm thực vật, người ta dùng dung dịch CuSO4 0,8%. Lượng dung dịch CuSO4 0,8% pha chế được từ 60 gam CuSO4.5H2O là:
A-
4800 gam
B-
4700 gam
C-
4600 gam
D-
4500 gam
4-
Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 600 ml dung dịch H2SO4 0,5mol/L, phản ứng vừa đủ. % khối lượng của Zn có trong hỗn hợp ban đầu là:
A-
57%
B-
62%
C-
69%
D-
73%
5-
Tính chất đặc biệt của dung dịch H2SO4 đặc, nóng là tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà dung dịch H2SO4 loãng không tác dụng?
A-
BaCl2, NaOH, Zn
B-
NH3, MgO, Ba(OH)2
C-
Fe, Al, Ni
D-
Cu, S, C12H22O11 (đường saccarozơ)
6-
Ở phản ứng nào sau đây H2O2 vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử?
A-
B-
C-
D-
7-
Cho sơ đồ của phản ứng

Hệ số của các chất tham gia phản ứng là dãy số nào trong các dãy sau?
A-
3, 2, 5
B-
5, 2, 3
C-
2, 2, 5
D-
5, 2, 4
8-
Cho các chất và ion sau

Dãy chất và ion nào sau đây vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?
A-
B-
C-
D-
9-
Từ 100 tấn quặng pirit sắt (FeS2) chứa 15% tạp chất không cháy, có thể sản xuất được bao nhiêu m3 dung dịch H2SO4 98% (d = 1,84) ? Giả thiết tỉ lệ hao hụt là 10%.
A-
≅ 69,3m3
B-
≅ 70m3
C-
≅ 67,2m3
D-
≅ 69m3
10-
Từ một tấn muối ăn có chứa 5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lít dung dịch HCl 37% (d = 1,19 g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc và đun nóng. Tính hiệu suất của quá trình điều chế trên.
A-
H% = 90,75%
B-
H% = 91%
C-
H% = 95,2%
D-
H% = 92,85%
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1128. Đăng: 20-12-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG