GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Đường Tròn - Bài 39
Cho hình chữ nhật ABCD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?
a. O là tâm của đường tròn đi qua 4 điểm A, B, C, D.
b. O là tâm đối xứng của hình chữ nhật.
c. Điểm A đối xứng với điểm B qua tâm O.
d. Điểm B đối xứng với điểm D qua tâm O.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình chữ nhật ABCD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?
A-
O là tâm của đường tròn đi qua 4 điểm A, B, C, D.
B-
O là tâm đối xứng của hình chữ nhật.
C-
Điểm A đối xứng với điểm B qua tâm O.
D-
Điểm B đối xứng với điểm D qua tâm O.
2-
Một hình chữ nhật ABCD có AB = 1,25dm; AD = 3dm. Bán kính của đường tròn đi qua 4 điểm A, B, C, D là:
A-
3.05dm
B-
3,25dm
C-
3,5dm
D-
3,75dm
3-
Một hình vuông ABCD có diện tích S = 8cm2. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó là:
A-
B-
C-
D-
4-
Một tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, góc . Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác ABC vuông tại A có . Nếu diện tích S của tam giác bằng thì bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:
A-
B-
C-
D-
6-
Cho một tam giác MNP vuông tại M. Nếu biết MN = 6cm, cotN ≅ 0,75 thì bán kính của đường tròn đi qua ba điểm M, N, P bằng:
A-
3dm
B-
4dm
C-
5dm
D-
6dm
7-
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho một đường tròn tâm O, bán kính . Trong 4 điểm sau, điểm nào không nằm trên đường tròn (O; R)?
A-
B-
C-
D-
8-
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm O, bán kính bằng 3 và hai điểm . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A-
nằm ở góc tọa độ thứ IV và nằm trên đường tròn.
B-
nằm ở góc tọa độ thứ II và nằm trên đường tròn.
C-
Điểm A và B là hai điểm đối xứng nhau trên đường tròn.
D-
Điểm A và B đối xứng nhau trên đường tròn.
9-
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm O, bán kính bằng . Phát biểu nào sau đây sai?
A-
Điểm nằm trên đường tròn.
B-
Điểm nằm trên đường tròn.
C-
Điểm đối xứng nhau qua trục Oy.
D-
Điểm đối xứng nhau qua trục Ox.
10-
Cho tam giác ABC cân tại A. Cạnh đáy BC = 8cm, góc . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác này bằng:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 648. Đăng: 12-01-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG