GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 09
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. Gam
B. Kilôgam
C. Đơn vị cacbon (đvC)
D. Cả 3 đơn vị trên
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:10:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A-
Gam
B-
Kilôgam
C-
Đơn vị cacbon (đvC)
D-
Cả 3 đơn vị trên
2-
Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?
A-
Không có gì (trống rỗng)
B-
Cả Prôton và Nơtron
C-
Prôton
D-
Nơtron
3-
Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm:
A-
Prôton và electron
B-
Nơtron và electron
C-
Prôton và nơtron
D-
Prôton, nơtron và electron
4-
Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:
A-
Prôton và electron
B-
Nơtron và electron
C-
Prôton và nơtron
D-
Prôton, nơtron và electron
5-
Các câu sau, câu nào đúng?
A-
Có thể chứng minh sự tồn tại của electron bằng thưch nghiệm
B-
Điện tích của proton bằng điện tích của nơtron
C-
Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron
D-
Khối lượng của prôton bằng điện tích của nơtron
6-
Dựa vào tính chất nào cho dưới đây mà ta khẳng định được chất lỏng là tinh khiết?
A-
Không màu, không mùi
B-
Không tan trong nước
C-
Có nhiệt độ sôi nhất định
D-
Lọc được qua giấy lọc
7-
Trong tự nhiên, các nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở trạng thái nào?
A-
Rắn
B-
Lỏng
C-
Khí
D-
Cả 3 trạng thái trên
8-
Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở những dạng nào?
A-
Dạng hoá hợp
B-
Dạng tự do và hoá hợp
C-
Dạng hỗn hợp
D-
Dạng tự do
9-
Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
A-
Ca
B-
Na
C-
K
D-
Fe
10-
Các câu sau, câu nào đúng?
A-
Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở dạng tự do và phần lớn ở dạng hoá hợp
B-
Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn số hợp chất
C-
Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở trạng thái tự do
D-
Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở dạng hợp chất
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 832. Đăng: 13-01-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG