GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 02
Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:
A. Nước, sản phẩm là axit.
B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
C. Nước, sản phẩm là bazơ.
D. Axit, sản phẩm là muối và nước.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:31:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:
A-
Nước, sản phẩm là axit.
B-
Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
C-
Nước, sản phẩm là bazơ.
D-
Axit, sản phẩm là muối và nước.
2-
Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?
A-
CO2
B-
O2
C-
N2
D-
H2
3-
Oxit axit là:
A-
Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
B-
Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
C-
Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.
D-
Những oxit chỉ tác dụng được với muối.
4-
Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
A-
K2O
B-
CuO
C-
P2O5
D-
CaO
5-
0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:
A-
0,5mol H2SO4
B-
0,25mol HCl
C-
0,5mol HCl
D-
0,1mol H2SO4
6-
Dãy chất gồm các oxit axit là:
A-
CO2, SO2, NO, P2O5
B-
CO2, SO3, Na2O, NO2
C-
SO2, P2O5, CO2, SO3
D-
H2O, CO, NO, Al2O3
7-
Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:
A-
CuO, Fe2O3, SO2, CO2
B-
CaO, CuO, CO, N2O5
C-
CaO, Na2O, K2O, BaO
D-
SO2, MgO, CuO, Ag2O
8-
Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:
A-
P2O3
B-
P2O5
C-
PO2
D-
P2O4
9-
Có thể tinh chế CO ra khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng cách:
A-
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.
B-
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư.
C-
Dẫn hỗn hợp qua NH3.
D-
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2.
10-
Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:
A-
Chỉ dùng quì tím.
B-
Chỉ dùng axit.
C-
Chỉ dùng phenolphtalein.
D-
Dùng nước.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 624. Đăng: 15-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG