GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Đường Tròn - Bài 55
Cho tam giác ABC có B cố định, A di động trên cung lớn BC của đường tròn ngoài tiếp tam giác ABC mà số đo cung BC bằng 1160. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Quỹ tích điểm G là:
a. Cung chứa góc 1160 nhìn đoạn BC
b. Cung chứa góc 1180 nhìn đoạn BC
c. Cung chứa góc 640 nhìn đoạn BC
d. Ba câu trên đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:03:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tam giác ABC có B cố định, A di động trên cung lớn BC của đường tròn ngoài tiếp tam giác ABC mà số đo cung BC bằng 1160. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Quỹ tích điểm G là:
A-
Cung chứa góc 1160 nhìn đoạn BC
B-
Cung chứa góc 1180 nhìn đoạn BC
C-
Cung chứa góc 640 nhìn đoạn BC
D-
Ba câu trên đều sai
2-
Cho tam giác ABC có . AH là đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC. Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại E và F. Kết luận nào sau đây sai?
A-
AE.AB = AF.AC
B-
C-
AH2 = BH.HC
D-
3-
Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài (O). Vẽ tiếp tuyến MT (T là tiếp điểm) và bối MO cắt đường tròn tại A và B (A ở giữa M và P). Nếu thì số đo cung AT bằng:
A-
620
B-
640
C-
660
D-
680
4-
Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC với (O). (A là tiếp điểm, B ở giữa M và C). Nếu thì đoạn BC bằng:
A-
7cm
B-
8cm
C-
9cm
D-
10cm
5-
Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. AM và AN là hai cung bằng nhau. Dây MN cắt AB tại H. Một đường thẳng (d) đi qua A cắt MN tại D và cắt đường tròn tại E. Kết luận nào sau đây sai?
A-
H là trung điểm MN
B-
AN2 = AH.AB
C-
Nếu thì
D-
AM2 = AD.AE
6-
Cho đường tròn (O; 4cm) và ba điểm A, B, C theo thứ tự đó trên đường tròn sao cho . Kết luận nào sau đây sai?
A-
B-
C-
D-
7-
Cho đường tròn (O; R), BC là một đường kính, A là một điểm thuộc đường tròn. Tia phân giác của góc cắt BC tại D, đường tròn tại M. Nếu số đo cung AB bằng 600 thì tỉ số bằng:
A-
B-
C-
D-
8-
Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB tới (O). Biết rằng và tỉ số giữa số đo cung AT và số đo cung TB bằng . Tính số đo cung TA.
A-
960
B-
980
C-
950
D-
910
9-
Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB tới (O). Nếu thì tỉ số giữa số đo cung TA và số đo cung TB bằng:
A-
0,2
B-
0,3
C-
0,4
D-
0,5
10-
A là điểm ở ngoài đường tròn (O). Từ A vẽ hai cát tuyến ABC và ADE đến (O). Biết và số đo cung CE bằng 1380. BE và CD cắt nhau tại S. Tính
A-
1140
B-
1100
C-
1210
D-
1190
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 689. Đăng: 17-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG