GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 29
Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:
A. 8 g
B. 4 g
C. 6 g
D. 12 g
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:59:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:
A-
8 g
B-
4 g
C-
6 g
D-
12 g
2-
Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M. Số mol chất còn dư sau phản ứng là:
A-
0,4 mol
B-
0,2 mol
C-
0,3 mol
D-
0,25 mol
3-
Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A-
Cho Al vào dung dịch HCl.
B-
Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
C-
Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
D-
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.
4-
Các cặp chất tác dụng được với nhau là:
1. K2O và CO2
2. H2SO4 và BaCl2
3. Fe2O3 và H2O
4. K2SO4 và NaCl
A-
1, 3
B-
2, 4
C-
1, 2
D-
3, 4
5-
Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:
A-
143,5 g
B-
14,35 g
C-
157,85 g
D-
15,785 g
6-
Cho 10,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng là:
A-
36,5 %
B-
3,65 %
C-
1,825%
D-
18,25%
7-
Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân các muối dưới đây:
A-
K2SO4, NaNO3
B-
MgCO3, CaSO4
C-
CaCO3, KMnO4
D-
KMnO4, KClO3
8-
Để hòa tan hết 5,1 g M2O3 phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25%. Phân tử khối của M2O3 là:
A-
160
B-
102
C-
103
D-
106
9-
Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 có thể điều chế trực tiếp những khí nào sau đây?
A-
H2, CO2, O2
B-
H2, CO2, O2, SO2
C-
SO2, O2, H2
D-
H2, O2, Cl2
10-
Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl?
A-
Dung dịch NaNO3 và CaCl2.
B-
Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3.
C-
Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.
D-
Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 964. Đăng: 17-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG