GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 64
Trong hiện tơuợng giao thoa ánh sáng đơn sắc, vân tối là nơi hai sóng ánh sáng gặp nhau : A. cùng pha với nhau và tăng cơuờng lẫn nhau B. nguợc pha với nhau và triệt tiêu lẫn nhau C. có cùng biên độ D. có cùng tần số Hai khe I-âng cách nhau một khoảng 1mm, được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,545μm. Màn E đặt cách hai khe một khoảng 2m. Thực hiện thí nghiệm trong chất lỏng có chiết suất n thì thấy vân sáng thứ ba di chuyển 0,75mm. Chiết suất của chất lỏng là: A. n = 1,2 B. n = 1,3 C. n = 1,4 D. n = 1,1 Trong thí nghiệm GTAS với khe I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân. Khi dời màn đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ (k + 2) trùng với vân sáng bậc k của hệ vân lúc đầu. Tỉ số là: A. B. C. D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:38:13(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, vân tối là nơi hai sóng ánh sáng gặp nhau :
A-
cùng pha với nhau và tăng cơuờng lẫn nhau
B-
nguợc pha với nhau và triệt tiêu lẫn nhau
C-
có cùng biên độ
D-
có cùng tần số
2-
Hai khe I-âng cách nhau một khoảng 1mm, được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,545μm. Màn E đặt cách hai khe một khoảng 2m. Thực hiện thí nghiệm trong chất lỏng có chiết suất n thì thấy vân sáng thứ ba di chuyển 0,75mm. Chiết suất của chất lỏng là:
A-
n = 1,2
B-
n = 1,3
C-
n = 1,4
D-
n = 1,1
3-
Trong thí nghiệm GTAS với khe I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân. Khi dời màn đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ (k + 2) trùng với vân sáng bậc k của hệ vân lúc đầu. Tỉ số là:
A-
B-
C-
D-
4-
Tại điểm M trên màn của một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hiệu đường đi của hai sóng tới M là 2,6 μm. Biết rằng tại M có vân sáng. Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây ?
A-
0,48 μm.
B-
0,52 μm.
C-
0,65 μm.
D-
0,43 μm.
5-
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,76 μm , bề rộng quang phổ bậc 3 là 2,16mm và khoảng cách từ hai khe S1, S2 đến màn là 1,9m . Tìm khoảng cách giữa hai khe S1, S2.
A-
a = 0,95mm
B-
a = 1,2mm
C-
a = 0,75mm
D-
a = 0,9mm
6-
Cho các loại ánh sáng sau:
I. Ánh sáng vàng
II. Ánh sáng trắng
III. Ánh sáng tím
IV. Ánhh sáng đỏ
Khi chiếu các ánh sáng trên vào máy quang phổ, ánh sáng nào cho quang phổ liên tục:
A-
II, IV
B-
II
C-
I
D-
I, II, IV
7-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,42 μm và λ2 = 0,7 μm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 0,8mm, màn ảnh cách 2 khe là D = 2,4m. Tính khoảng cách từ vân tối thứ 3 của bức xạ λ1 và vân tối thứ 5 của bức xạ λ2.
A-
9,45mm.
B-
6,30mm.
C-
8,15mm.
D-
6,45mm.
8-
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 và λ2. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Tỉ số bằng:
A-
B-
C-
D-
9-
Đối với ánh sáng nhìn thấy, yếu tố nào gây ra cảm giác màu:
A-
Bước sóng ánh sáng
B-
Môi trường truyền sóng
C-
Vận tốc ánh sáng
D-
Cường độ ánh sáng
10-
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A-
Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.
B-
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C-
Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D-
Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
11-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12.103 μm. Xét hai điểm M và N cùng ở một phía với vân sáng chính giữa O, OM = 0,56.104 μm và ON = 1,288.104 μm. Giữa M và N có số vân sáng là:
A-
8.
B-
7.
C-
6.
D-
5.
12-
Chọn câu trả lời đúng.Trong thí nghiệm Iâng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,52 μm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sác có bước sóng λ’ thì khoảng vân tăng thêm 1,3 lần. Xác định giá trị của λ’:
A-
0,78 μm
B-
0,58 μm
C-
0,676 μm
D-
0,4 μm
13-
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Đặt một bản thuỷ tinh mỏng có độ dầy 10 μm vào trước một trong hai khe thì thấy vân sáng trung tâm dời tới vị trí của vân sáng bậc 10. Chiết suất của bản mỏng là:
A-
1,75.
B-
1,45.
C-
1,35.
D-
1,5.
14-
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng có bước sóng , với hai khe Iâng cách nhau 3mm. Hiện tượng giao thoa được quan sát trên một màn ảnh song song với hai khe và cách hai khe một khoảng D. Nếu ta dời màn ra xa thêm 0,6m thì khoảng vân tăng thêm 0,12mm. Bước sóng bằng:
A-
0,4μm
B-
0,6μm
C-
0,75μm
D-
0,5μm
15-
Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Young có λ = 0,5 μm; a = 0,5mm; D = 2m . Bề rộng miền giao thoa là 3cm, thì số vân sáng vân tối quan sát đơợc là:
A-
14 vân sáng, 15 vân tối
B-
15 vân sáng, 14 vân tối
C-
15 vân sáng, 16 vân tối
D-
14 vân sáng, 16 vân tối
16-
Giao thoa ánh sáng của Young có a = 1,5mm ; D = 2m . Chiếu đồng thời 2 bức xạ có bơớc sóng λ1 = 0,6.10-6m và λ2 = 0,5 μm vào khe Young. Vân sáng cùng màu với vân trung tâm cách vân trung tâm một khoảng gần nhất là:
A-
0,8 mm
B-
2/3 mm
C-
0,4 mm
D-
4 mm
17-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, tại điểm A trên màn có vân tối khi độ lệch pha của hai sóng ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến A bằng:
A-
Số lẻ lần π
B-
Số chẵn lần π/2
C-
Số chẵn lần π
D-
Số lẻ lần π/2
18-
Cho các dụng cụ sau:
I. Khe Young
II. Bản mặt song song
III. Lưỡng lăng kính Fresnel
IV. Nêm không khí
Dụng cụ nào không thể thực hiện giao thoa ánh sáng:
A-
I, II
B-
II
C-
IV
D-
II, III, IV
19-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, nếu ta đặt trước khe S1 một bản thuỷ tinh có bề dày e, chiết suất n thì hệ thống vân giao thoa trên màn sẽ:
A-
dịch chuyển về phía S1
B-
biến mất
C-
giữ nguyên không đổi
D-
dịch chuyển về phía S2
20-
Trong thí nghiệm GTAS với khe I-âng, màn E đặt cách hai khe một khoảng 2m. Nếu nguồn S và màn E cố định, dời hai khe theo phương song song với màn E một đoạn 2mm về phía trên thì hệ vân sẽ dời về phía:
A-
trên, một đoạn 4,2cm
B-
dưới, một đoạn 10-4m
C-
dưới, một đoạn 4,2cm
D-
trên, một đoạn 10-4m
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1184. Đăng: 23-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG