GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Lịch Sử Lớp 11 - Bài 83
Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là: Ngày 14 -6 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Luân Đôn (Anh). Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp). Ngày 14 -8- 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp). Ngày 14-9 - 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Béc-lin (Đức).... Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ: Nông dân mất ruộng đi làm thuê. Thợ thủ công phá sản. Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán. Câu A và B đúng.... Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng 1905- 1907 ở Nga....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:44:45(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là:
A-
Ngày 14 -6 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Luân Đôn (Anh).
B-
Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).
C-
Ngày 14 -8- 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).
D-
Ngày 14-9 - 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Béc-lin (Đức).
2-
Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ:
A-
Nông dân mất ruộng đi làm thuê.
B-
Thợ thủ công phá sản.
C-
Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán.
D-
Câu A và B đúng
3-
Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng 1905- 1907 ở Nga:
A-
Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) khiến cho mâu thuẫn xã hội càng thêm sâu sắc.
B-
Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời.
C-
Chế độ Nga hoàng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ đời sống nhân dân, công nhân cực khổ.
D-
Tất cả các nguyên nhân trên.
4-
Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là:
A-
Cách mạng vô sản.
B-
Cách mạng dân chủ tư sản.
C-
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D-
Cách mạng vô sản kiểu mới.
5-
Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là:
A-
Năm 1903. ở Luân Đôn (Anh).
B-
Năm 1905. ở Mát-xcơ-va (Liên Xô).
C-
Năm 1907. ở Pê-téc-bua (Nga).
D-
Năm 1907. ở Pê-téc-bua (Nga).
6-
V.I.Lê-nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết vào ngày:
A-
Ngày 7 tháng 10 năm 1917.
B-
Ngày 7 tháng 11 năm 1917.
C-
Ngày 17 tháng 10 năm 1917.
D-
Ngày 17 tháng 11 năm 1917.
7-
Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng được thực hiện vào:
A-
Tháng 2 năm 1921
B-
Tháng 2 năm 1922.
C-
Tháng 3 năm 1921.
D-
Tháng 3 năm 1922.
8-
Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào:
A-
Tháng 12 năm 1920.
B-
Tháng 12 năm 1921.
C-
Tháng 12 năm 1922.
D-
Tháng 12 năm 1923.
9-
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?
A-
Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
B-
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
C-
Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
D-
Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa.
10-
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?
A-
Công nghiệp chế biến.
B-
Nông nghiệp và khai thác mỏ.
C-
Nông nghiệp và thương nghiệp.
D-
Giao thông vận tải.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 725. Đăng: 26-01-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG