GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 67
Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Young có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2,5mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm: A. 1,92mm. B. 1,64mm. C. 1,72mm. D. 0,64mm. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay λ bởi λ' thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây? Biết λ' > λ. A. 0,6μm. B. 0,54μm. C. 0,5μm. D. 0,45μm. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51μm và λ2 . Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2 . Biết λ2 có giá trị từ 0,60μm đến 0,70μm. A. 0,64μm. B. 0,65μm. C. 0,68μm. D. 0,69μm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:02:28(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Young có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2,5mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm:
A-
1,92mm.
B-
1,64mm.
C-
1,72mm.
D-
0,64mm.
2-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay λ bởi λ' thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây? Biết λ' > λ.
A-
0,6μm.
B-
0,54μm.
C-
0,5μm.
D-
0,45μm.
3-
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51μm và λ2 . Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2 . Biết λ2 có giá trị từ 0,60μm đến 0,70μm.
A-
0,64μm.
B-
0,65μm.
C-
0,68μm.
D-
0,69μm.
4-
Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5μm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2 là:
A-
0,45 μm.
B-
0,55 μm.
C-
0,60 μm.
D-
0,75 μm.
5-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 5000Ao và λ2. Cho biết vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với vân sáng bậc 5 của λ2. Tính bức xạ λ2.
A-
4000Ao.
B-
0,50µm.
C-
3840Ao.
D-
2000Ao.
6-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 5000Ao và λ2 = 4000Ao. Khoảng cách hai khe S1S2 = 0,4mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm).
A-
x = − 4mm.
B-
x = 3mm.
C-
x = − 2mm.
D-
x = 5mm.
7-
Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng; thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím; khoảng vân đo được bằng i1; i2; i3 thì:
A-
i1 = i2 = i3.
B-
i1 < i2 < i3.
C-
i1 > i2 > i3.
D-
i1 < i2 = i3.
8-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; b là khoảng cách của 5 vân sáng liên tiếp nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:
A-
B-
C-
D-
9-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe S1 và S2 thì khoảng vân đo được là 1,32 mm. Biết độ rộng của trường giao thoa trên màn bằng 1,452 cm. Số vân sáng quan sát được là:
A-
10.
B-
11.
C-
12.
D-
13.
10-
Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75μm), cho a = 1mm, D = 2m. Hãy tìm bề rộng của quang phổ liên tục bậc 3.
A-
2,1 mm.
B-
1,8 mm.
C-
1,4 mm.
D-
1,2 mm.
11-
Trong thí nghiệm Young nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là 1,8mm thì quang phổ bậc 8 rộng:
A-
2,7mm.
B-
3,6mm.
C-
3,9mm.
D-
4,8mm.
12-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a = S1S2 = 1,5 mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm vào hai khe Young. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là:
A-
d = 1,92 mm.
B-
d = 2,56 mm.
C-
d = 1,72 mm.
D-
d = 0,64 mm.
13-
Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng trắng, có bước sóng biến thiên từ λđ = 0,750µm đến λt = 0,400µm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn gấp 1500 lần khoảng cách giữa hai khe. Bề rộng của quang phổ bậc 3 thu được trên màn là:
A-
2,6mm.
B-
3mm.
C-
1,575mm.
D-
6,5mm.
14-
Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1m. Khoảng vân là:
A-
0,5mm.
B-
1mm.
C-
2mm.
D-
0,1mm.
15-
Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1m. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x = 3,5mm có vân loại gì? Bậc (thứ) mẩy?
A-
Vân sáng bậc 3.
B-
Vân tối thứ 3.
C-
Vân tối thứ 4.
D-
Vân sáng bậc 4.
16-
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51μm và λ2 . Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính bức xạ λ2. Biết λ2 có giá trị từ 0,38 μm đến 0,76μm.
A-
0,41μm.
B-
0,65μm.
C-
0,72μm.
D-
0,69μm.
17-
Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng trắng, có bước sóng biến thiên từ λđ = 0,760µm đến λt = 0,400µm . Tại vị trí có vân sáng bậc 5 của bức xạ λ = 0,550 μm, còn có vân sáng của những bức xạ nào nữa ?
A-
Bức xạ có bước sóng 0,393µm và 0,458µm.
B-
Bức xạ có bước sóng 0,3938µm và 0,688µm.
C-
Bức xạ có bước sóng 0,4583µm và 0,6875µm.
D-
Không có bức xạ nào.
18-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm). Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn hứng ảnh là 90cm. Tại điểm M cách vân trung tâm 0,6cm. Hỏi có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại M?
A-
2.
B-
4.
C-
3.
D-
5.
19-
Trong thí nghiệm giao thoa Young đối với ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 1,12mm. Xét hai điểm M và N trên màn, cùng ở một phía của vân trung tâm O và OM = 0,57.104μm và ON = 1,29.104μm. Ba điểm O, M, N thẳng hàng và vuông góc vạch vân. Ở giữa MN có số vân sáng là:
A-
6.
B-
5.
C-
7.
D-
8.
20-
Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là:
A-
8.
B-
9.
C-
11.
D-
13.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1233. Đăng: 26-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG