GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 lắc vào nước cho phản ứng hoàn toàn thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5mol/lit. Thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là
A. 37,8% và 62,2%
B. 37% và 63%
C. 35,8% và 64,2%
D. kết quả khác
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:02:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 lắc vào nước cho phản ứng hoàn toàn thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5mol/lit. Thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là:
A-
37,8% và 62,2%
B-
37% và 63%
C-
35,8% và 64,2%
D-
Kết quả khác
2-
Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỷ lệ số mol là 1:2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lit khí H2(đktc) và chất rắn. Tính khối lượng chất rắn thu được?
A-
5,6g
B-
5,5g
C-
5,4g
D-
10,8g
3-
Hòa tan hết a gam một kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng,rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng,thu được 5a gam muối khan. M là kim loại nào sau đây:
A-
Al
B-
Ca
C-
Ba
D-
Mg
4-
Cho 1,365g một kim loại kiềm X tan hoàn toàn vào nước thu được một dung dịch có khối lượng lớn hơn so với khối lượng nước đã dùng là 1,33g. Xlà kim loại nào sau đây:
A-
Na
B-
K
C-
Rb
D-
Cs
5-
Khi lấy 3,33g muối clorua của kim loại có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối clorua nói trên, thấy khác 1,59g. Kim loại đó là kim loại nào sau đây
A-
Mg
B-
Cu
C-
Ba
D-
Ca
6-
Cho 4 kim loại Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgCl2. Kim loại khử được các cation trong dung dịch các muối trên là kim loại nào sau đây:
A-
Al
B-
Fe
C-
Mg
D-
Tất cả đều sai
7-
Một dung dịch chứa X mol KAlO2 tác dụng với dung dịch chứa Y mol HCl. Điều kiện để sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất là:
A-
X > Y
B-
Y > X
C-
X = Y
D-
X < 2Y
8-
Cho 1,15g một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 50g dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây:
A-
K
B-
Cs
C-
Li
D-
Na
9-
Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt 4 chất rắn Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4 đựng ttrong 4 lọ riêng biệt
A-
Dùng nước, dung dịch HCl
B-
Dùng nước ,dung dịch BaCl2
C-
Dùng nước ,dung dịch AgNO3
D-
Dùng dung dịch HNO3
10-
Cho 31,2g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư,thu được 13,44 lit H2(đktc). Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?
A-
10,8g và 20,4g
B-
11,8g và 19,4g
C-
9,8g và 21,4g
D-
Kết quả khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1329. Đăng: 26-01-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG