GMT: Chủ Nhật, ngày 26  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Phát biểu nào sau đây không đúng?
a. Chỉ có hạt nhân nguyên tử cacbon mới có 6 proton.
b. Chỉ có hạt nhân nguyên tử cacbon mới có tỉ lệ giữa số proton và số nơtron là 1:1.
c. Chỉ có nguyên tử cacbon mới có 6 electron.
d. Trong nguyên tử cacbon luôn có số proton bằng số electron và bằng 6.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:04:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A-
Chỉ có hạt nhân nguyên tử cacbon mới có 6 proton.
B-
Chỉ có hạt nhân nguyên tử cacbon mới có tỉ lệ giữa số proton và số nơtron là 1:1.
C-
Chỉ có nguyên tử cacbon mới có 6 electron.
D-
Trong nguyên tử cacbon luôn có số proton bằng số electron và bằng 6.
2-
Biết số proton trong hạt nhân của oxi là 8m kali là 19, clo là 17, silic là 14, canxi là 20, nhôm là 13, lưu huỳnh là 16. Phân tư nào sau đây có số electron nhiều nhất?
A-
SiO2
B-
Al2O3
C-
CaCl2
D-
KCl
3-
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A-
Gam
B-
Kilogam
C-
Đơn vị cacbon (đvC)
D-
Cả 3 đơn vị trên
4-
Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần?
A-
O, Na, Mg, Al, S, Ar, K
B-
O, Na, Mg, Al, S, K, Ar
C-
Na, O, Al, Mg, S, K, Ar
D-
Na, Mg, Al, O, S, K, Ar
5-
Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam, ta tính được khối lượng của nguyên tử Na là:
A-
3,380.10-23 gam
B-
3,81.10-23 gam
C-
3,382.10-23 gam
D-
1,19.10-23 gam
6-
Cho kí hiệu hóa học sau: . Số nơtrơn của nguyên tố này là:
A-
79
B-
118
C-
197
D-
276
7-
Hợp chất (Y) có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là %Na = 28%, %Al = 33% và %O = 39%. Công thức hóa học đúng của (Y) là:
A-
NaAlO2
B-
Na2AlO
C-
Na2ClO2
D-
Na3Al2O3
8-
Phân tích một hợp chất (Z) thấy: cứ 24 phần khối lượng cacbon kết hợp với 6 phần khối lượng hiđro. Công thức hóa học của hợp chất (Z) là:
A-
C4H
B-
C12H3
C-
C24H6
D-
C2H6
9-
Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4, biết MX = 84 đvC. Hóa trị của Mg trong hợp chất (X) là:
A-
II
B-
III
C-
IV
D-
V
10-
Al2(SO4)3 là công thức hóa học của nhôm sunfat. Trong một phân tử nhôm sunfat có:
A-
Một nguyên tử Al, 3 nguyên tử S và 4 nguyên tử O.
B-
Hai nguyên tử Al, 3 nguyên tử S và 4 nguyên tử O.
C-
Hai nguyên tử Al, 1 nguyên tử S và 12 nguyên tử O.
D-
12 nguyên tử O, 3 nguyên tử S và 2 nguyên tử Al.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 958. Đăng: 21-02-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG