GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 15
Trong nguyên tử ta luông có:
a. Số proton bằng số electron.
b. Số proton bằng số nơtron.
c. Khối lượng electron bằng khối lượng proton.
d. Khối lượng nơtron bằng khối lượng electron.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:15:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong nguyên tử ta luông có:
A-
Số proton bằng số electron.
B-
Số proton bằng số nơtron.
C-
Khối lượng electron bằng khối lượng proton.
D-
Khối lượng nơtron bằng khối lượng electron.
2-
Ca(HCO3) là công thức hóa học của chất canxin hiđrocacbonat. Trong một phân tử canxi hiđrocacbonat có:
A-
2 nguyên tử C, 3 nguyên tử O, 2 nguyên tử H và 2 nguyên tử Ca.
B-
1 nguyên tử C, 1 nguyên tử H, 2 nguyên tử Ca và 3 nguyên tử O.
C-
6 nguyên tử O, con C, H, Ca đều có 1 nguyên tử.
D-
Cacbon và hiđro đều có 2 nguyên tử, 1 nguyên tử Ca và 6 nguyên tử O.
3-
Biết nguyên tử khối của Mg là 24. Khối lượng của một nguyên tử Mg là:
A-
3,9852.10-24 gam
B-
3,9852.10-25 gam
C-
3,9852.10-23 gam
D-
39852.10-24 gam
4-
Oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% oxi về khối lượng. Công thức hóa học của oxit đó là:
A-
CaO
B-
CuO
C-
FeO
D-
MgO
5-
Hợp chất (A) chứa C và O, trong đó cacbon chiếm 27,27% theo khối lượng và phân tử khối của (A) bằng 44 đvC. Số nguyên tử của oxi trong hợp chất (A) là bao nhiêu?
A-
1
B-
2
C-
3
D-
4
6-
Một hợp chất (B) có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là: 58,5%C; 4,1%H; 11,4%N và 26%O. Tỉ lệ số nguyên tử tối giản nhất là:
A-
6:4:1:2
B-
6:5:1:1
C-
6:5:2:3
D-
6:5:1:2
7-
Biết nhôm có hóa trị III, kẽm và oxi đều có hóa trị II, clo có hóa trị I. Công thức hóa học nào sau đây chưa đúng?
A-
Al2O3
B-
ZnCl2
C-
AlCl3
D-
Zn2O
8-
Phần trăm theo khối lượng của đồng trong hợp chất CuSO4 là bao nhiêu?
A-
25,6%
B-
35%
C-
40%
D-
64%
9-
Cho công thức hóa học của hợp hất (X) có dạng: Ala(SO4)b và có phân tử khối bằng 342 đvC. Giá trị của a, b là:
A-
a = 2, b = 3
B-
a = 2, b = 1
C-
a = 3, b = 2
D-
a = 3, b = 4
10-
Một oxit của nitơ có phân tử khối bằng 108 đvC. Công thức hóa học của oxit là:
A-
NO2
B-
N2O3
C-
N2O5
D-
NO
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 838. Đăng: 21-02-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG