GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 23
Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?
a. 2 loại
b. 3 loại
c. 1 loại
d. 4 loại
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:31:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?
A-
2 loại
B-
3 loại
C-
1 loại
D-
4 loại
2-
Hỡp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:
A-
3
B-
2
C-
1
D-
4
3-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A-
Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố.
B-
Công thức hóa học biểu diễn thành phần phần tử của một chất.
C-
Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố và số nguyên tử của các nguyên tố đó.
D-
Công thức hóa học biểu diễn thành phần nguyên tử tạo nên chất.
4-
Dãy kí hiệu hóa học của các nguyên tố nào sau đây là đúng?
A-
Kali (K), clo (Cl), đồng (Cu)
B-
Natri (Na), sắt (FE), oxi (O)
C-
Magie (mg), canxi (CA), photpho (P)
D-
Nhôm (AL), thủy ngân (Hg), bari (Ba)
5-
Tính chất nào sau đây của chất có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?
A-
Màu sắc
B-
Tính tan trong nước
C-
Khối lượng riêng
D-
Nhiệt độ nóng chảy
6-
Trong dầu hỏa, người ta thấy có lẫn cát và nước. Thực hiện lần lượt phương pháp nào sau đây để tách cát và nước ra khỏi dầu hỏa?
A-
Dùng phương pháp lắng hoặc lọc để tách cát, sau đó dùng phương pháp chiết để tách dầu ra khỏi nước.
B-
Dùng phương pháp bay hơi để tách dầu và nước ra khỏi cát.
C-
Dùng phương pháp lọc để tách cát, sau đó dùng phương pháp bay hơi để tách dầu ra khỏi nước.
D-
Chỉ dùng phương pháp lọc.
7-
Trong tự nhiên, nguyên tố hóa học tồn tại ở những trạng thái nào sau đây?
A-
Trạng thái rắn
B-
Trạng thái lỏng
C-
Trạng thái khí
D-
Tồn tại cả ba trạng thái: rắn, lỏng và khí
8-
Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức hóa học là FeSO4. Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố mFe : mS : mO là:
A-
2 : 1 : 2
B-
7 : 4 : 8
C-
1,75 : 2 : 3
D-
2 : 1 : 1
9-
Cho công thức hóa học của hợp chất (X) có dạng Fe2(SO4)a, phân tử khối của hợp chất (X) bằng 400 đvC. Hóa trị của sắt trong hợp chất này là:
A-
I
B-
II
C-
III
D-
IV
10-
Một kim loại R tạo muối sunfat có dạng R2(SO4)3. Công thức hóa học muối nitrat của kim loại R là:
A-
R(NO3)3
B-
R2(NO3)3
C-
RNO3
D-
R2NO3
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1080. Đăng: 27-02-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG