GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng là:
a. Vật chất không bị tiêu hủy và thay đổi.
b. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử không bị chia nhỏ hơn.
c. Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khối lượng của (n - 1) chất thì tính được khối lượng chất còn lại.
d. Tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:42:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng là:
A-
Vật chất không bị tiêu hủy và thay đổi.
B-
Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử không bị chia nhỏ hơn.
C-
Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khối lượng của (n - 1) chất thì tính được khối lượng chất còn lại.
D-
Tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
2-
Cho 20 gam sắt (III) sunfat Fe2(SO4)3 tác dụng với natri hiđroxit (NaOH) thu được 10,7 gam sắt (III) hiđroxit Fe(OH)3 và 21,3 gam natri sunfat Na2SO4. Khối lượng natri hiđroxit tham gia phản ứng là:
A-
10,6 gam
B-
32 gam
C-
12 gam
D-
52 gam
3-
Khí nitơ và khí hiđro tác dụng với nhau tạo ra khí amoniac (NH3). Phương trình hóa học nào dưới đây viết đúng?
A-
N + 3H → NH3
B-
N2 + H2 → NH3
C-
N2 + H2 → 2NH3
D-
N2 + 3H2 → 2NH3
4-
Để pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm, có thể tiến hành theo cách nào sau đây?
A-
Cho nhanh nước vào axit.
B-
Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.
C-
Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.
D-
Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.
5-
Để đốt cháy hoàn toàn 23 gam ancol etylic (C2H5OH) cần 48 gam khí oxi tạo ra 27 gam hơi nước và m gam khí CO2. Giá trị của m là:
A-
44 gam
B-
48 gam
C-
75 gam
D-
50 gam
6-
Dẫn 36 gam hỗn hợp khí gồm CO và H2 đi từ từ qua 139,2 gam bột Fe3O4 đun nóng ở nhiệt độ cao, thu được m gam sắt và 74,4 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị của m là:
A-
103,2 gam
B-
100,8 gam
C-
64,8 gam
D-
110,4 gam
7-
Hiện tượng tự nhiên nào sau đây được gọi là hiện tượng hóa học?
A-
Động đất
B-
Băng hai cực bị tan
C-
Sự quang hợp
D-
Hiệu ứng nhà kính
8-
Cho phản ứng: NaI + Cl2 → NaCl + I2
Sau khi cân bằng, hệ số các chất của phản ứng trên lần lượt là:
A-
2; 1; 2; 1
B-
4; 1; 2; 2
C-
1; 1; 2; 1
D-
2; 2; 2; 1
9-
Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học?
A-
Đất đèn (CaC2) tác dụng với nước tạo thành khí axetilen (C2H2).
B-
Bơm khí C2H2 vào bong bóng bay.
C-
Quả bóng bay bay lên không trung rồi nổ tung.
D-
Cả ba đều đúng.
10-
Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn?
A-
Hạt phân tử.
B-
Hạt nguyên tử.
C-
Hạt phân tử và hạt nguyên tử.
D-
Không loại hạt nào được bảo toàn.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1079. Đăng: 28-02-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG