GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Dung Dịch - Bài 07
Trộn 20ml dung dịch NaOH 1M với 30ml dung dịch KOH 0,5M. Nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch thu được là:
a. 0,34M và 0,37M
b. 0,73M và 0,74M
c. 0,4M và 0,3M
d. 0,63M và 0,54M
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:15:52(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trộn 20ml dung dịch NaOH 1M với 30ml dung dịch KOH 0,5M. Nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch thu được là:
A-
0,34M và 0,37M
B-
0,73M và 0,74M
C-
0,4M và 0,3M
D-
0,63M và 0,54M
2-
Trộn 1 lít dung dịch HNO3 10% (D = 1,054 g/ml) với 2 lít dung dịch HNO3 34% (D = 1,14 g/ml). Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
A-
19,25%
B-
18,4%
C-
17,33%
D-
16,32%
3-
Độ tan của FeBr2.6H2O ở 200C là 115 gam. Khối lượng FeBr2.6H2O có trong 516 gam dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên là:
A-
200 gam
B-
276 gam
C-
240 gam
D-
300 gam
4-
Khối lượng CuSO4 cần cho vào 246 gam nước để được dung dịch CuSO4 18% là:
A-
54 gam
B-
46 gam
C-
37 gam
D-
61 gam
5-
Dung dịch NaCl bão hòa ở 200C có nồng độ 26,5%. Độ tan của NaCl ở 200C là:
A-
45 gam
B-
46 gam
C-
37 gam
D-
36 gam
6-
Biết ở 300C, 260 gam nước hòa tan hết 33,8 gam K2SO4. Độ tan của muối K2SO4 là:
A-
13 gam
B-
13,5 gam
C-
10 gam
D-
9 gam
7-
Nếu để pha 1 lít dung dịch KOH có nồng độ 15,33 mol/l cần dùng 731,52 gam nước thì nồng độ % của dung dịch là:
A-
53%
B-
52%
C-
57%
D-
54%
8-
Hòa tan 2,22 gam CaCl2 vào nước để được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là:
A-
0,15M
B-
0,2M
C-
0,02M
D-
0,1M
9-
Khối lượng NaCl có trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là:
A-
40 gam
B-
30 gam
C-
20 gam
D-
45 gam
10-
Hòa tan 20 gam đường vào 180 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch nước đường là:
A-
10%
B-
12%
C-
15%
D-
20%
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 974. Đăng: 27-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG