GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 217
Nhà tâm lý học người Mỹ Giáo sưLewis Terman (Giảng viên trường đại học Standford) đã phát triển bài trắc nghiệm gồm những câu phức tạp hơn để dùng cho người trưởng thành và đặt tên là bài trắc nghiệm chỉ số thông minh Stanford-Binet; nó nhanh chóng trở nên thông dụng trên khắp nước Mỹ, bùng phát mạnh vào năm 1917 khi nước Mỹ bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:24:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào lẻ bộ trong hai hình oval này? :
A-
Số 319 và số 424
B-
Số 144 và số 610
C-
Số 621 và số 232
D-
Số 144 và số 511
E-
Số 319 và số 232
2-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ I
B-
Chữ C
C-
Chữ W
D-
Chữ P
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ R
C-
Chữ U
D-
Chữ T
E-
Chữ L
F-
Chữ B
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ I
C-
Chữ J
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 72
B-
Số 78
C-
Số 82
D-
Số 88
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
G-
Số 7
H-
Số 8
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 32
B-
Số 29
C-
Số 12
D-
Số 9
E-
Số 1
8-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ E
B-
Chữ U
C-
Chữ D
D-
Chữ C
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 2
B-
Số 5
C-
Số 12
D-
Số 9
E-
Số 10
10-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ W
B-
Chữ Q
C-
Chữ T
D-
Chữ E
E-
Chữ P
F-
Chữ X
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1190. Đăng: 29-03-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG