GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 219
Nghiên cứu ở Scotland cho thấy những người có IQ thấp hơn trung bình 15 điểm có cơ hội mừng sinh nhật thứ 76 của mình thấp hơn 1/5 so với trung bình. Những người có IQ nhỏ hơn 30 điểm thì tỉ lệ đó giảm 37%.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:47:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 67
B-
Số 69
C-
Số 71
D-
Số 73
E-
Số 75
2-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ P
B-
Chữ R
C-
Chữ E
D-
Chữ L
E-
Chữ W
3-
Chữ cái nào ở hàng dưới cùng sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ C
C-
Chữ G
D-
Chữ J
E-
Chữ N
F-
Chữ Q
G-
Chữ U
H-
Chữ X
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 89
B-
Số 10
C-
Số 80
5-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ W
C-
Chữ T
D-
Chữ E
E-
Chữ Y
F-
Chữ P
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
7-
Mảng nào sẽ được điền vào chỗ trống?:
A-
Mảng 1
B-
Mảng 2
C-
Mảng 3
D-
Mảng 4
E-
Mảng 5
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 16
B-
Số 3
C-
Số 19
D-
Số 6
E-
Số 21
9-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ W
B-
Chữ Q
C-
Chữ P
D-
Chữ R
E-
Chữ Y
10-
Lá bài nào còn thiếu?:
A-
7 Cơ
B-
8 Chuồn
C-
9 Rô
D-
2 Cơ
E-
3 Rô
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1453. Đăng: 09-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG