GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Dung Dịch - Bài 11
Câu nào đúng trong các câu sau?
a. Quá trình hòa tan muối ăn vào nước là một quá trình hóa học.
b. Sắt bị gỉ là một hiện tượng vật lí.
c. Những nguyên tử của các đồng vị có cùng số proton trong hạt nhân.
d. Nồng độ % của dung dịch cho biết số chất tan trong 100 gam dung môi.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:26:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Câu nào đúng trong các câu sau?
A-
Quá trình hòa tan muối ăn vào nước là một quá trình hóa học.
B-
Sắt bị gỉ là một hiện tượng vật lí.
C-
Những nguyên tử của các đồng vị có cùng số proton trong hạt nhân.
D-
Nồng độ % của dung dịch cho biết số chất tan trong 100 gam dung môi.
2-
Dung dịch HCl có nồng độ x mol/lít. Pha loãng 32 ml dung dịch này bằng nước để được 400 ml dung dịch có nồng độ 0,1M. Giá trị của x là:
A-
1,2
B-
1,3
C-
1,25
D-
1,45
3-
Hòa tan 12 gam SO3 vào nước để được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 thu được là:
A-
1,4M
B-
1,5M
C-
1,6M
D-
1,7M
4-
Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl người ta làm thế nào?
A-
Tính số gam HCl có trong 100 gam dung dịch.
B-
Tính số gam HCl có trong 1 lít dung dịch.
C-
Tính số gam HCl có trong 1000 gam dung dịch.
D-
Tính số mol HCl có trong 1 lít dung dịch.
5-
Hòa tan 160 gam SO3 vào 240 ml nước, phản ứng tạo ra H2SO4. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
A-
44%
B-
45%
C-
48%
D-
49%
6-
Có 700 gam dung dịch CuCl2 nồng độ 12%. Khi làm bay hơi 300 gam nước từ dung dịch này thấy có 5 gam muối kết tinh tách ra khỏi dung dịch bão hòa. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi làm bay hơi nước là:
A-
17%
B-
18%
C-
19%
D-
20%
7-
Cô đặc 38,17 lít dung dịch NaOH 28% (D = 1,31 g/ml) để được 35 kg dung dịch mới. Nồng độ phần trăm của dung dịch mới là:
A-
35%
B-
40%
C-
33%
D-
32%
8-
Muốn pha 250 ml dung dịch NaOH nồng độ 0,5M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là:
A-
62,5 ml
B-
67,5 ml
C-
68,6 ml
D-
69,4 ml
9-
Từ 100 gam NaCl có thể pha được bao nhiêu thể tích dung dịch NaCl 10% (D = 1,071 g/ml)?
A-
933,7 ml
B-
833,67 ml
C-
733,67 ml
D-
703,87 ml
10-
Trộn 250 gam dung dịch HCl 3% vào 150 gam dung dịch HCl 10%. Dung dịch thu được có nồng độ phần trăm là:
A-
3,625%
B-
4,625%
C-
5,625%
D-
6,625%
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1005. Đăng: 17-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG