GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Phân Số - Bài 02
Một lớp học có 42 học sinh, trong đó là số học sinh nữ. Tính số học sinh nam.
a. 24 học sinh
b. 14 học sinh
c. 28 học sinh
d. 18 học sinh
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:21:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một lớp học có 42 học sinh, trong đó là số học sinh nữ. Tính số học sinh nam.
A-
24 học sinh
B-
14 học sinh
C-
28 học sinh
D-
18 học sinh
2-
Cho x, y thỏa mãn . Tính x.y
A-
B-
C-
D-
3-
Tính
A-
B-
C-
D-
4-
Tính
A-
B-
C-
D-
5-
Tìm của tạ
A-
1 tạ
B-
10 tạ
C-
5 tạ
D-
7 tạ
6-
Tìm một số, biết rằng của số đó bằng của -630
A-
-588
B-
-675
C-
-108
D-
-3675
7-
Tìm tỉ số phần trăm của 0,4m và 5dm.
A-
80%
B-
20%
C-
8%
D-
16%
8-
Tìm tỉ số của hai số x và y biết x = 36kg, y = 0,12 tạ.
A-
B-
C-
30
D-
3
9-
của tấm vải dài 12m. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?
A-
18m
B-
24m
C-
9m
D-
16m
10-
Tìm một số biết của nó bằng -60.
A-
-50
B-
50
C-
-72
D-
72
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 670. Đăng: 21-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG