GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Phân Số - Bài 09
Viết tập hợp M các số nguyên x, biết rằng:

a. M = {-4; -3}
b. M = {-5; -4; -3; -2}
c. M = {-4; -3; -2}
d. M = {-5; -4; -3; -2; -1}
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:31:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Viết tập hợp M các số nguyên x, biết rằng:

A-
M = {-4; -3}
B-
M = {-5; -4; -3; -2}
C-
M = {-4; -3; -2}
D-
M = {-5; -4; -3; -2; -1}
2-
Khẳng định nào sau đây sai?
A-
B-
C-
D-
3-
Tính tổng các phân số lớn hơn , nhỏ hơn và có mẫu là 17.
A-
B-
C-
D-
4-
Tính giá trị của biểu thức:
A-
1
B-
-1
C-
5
D-
2
5-
Cho
Tìm số nghịch đảo của m.
A-
B-
C-
D-
6-
Tìm x biết
A-
B-
C-
D-
7-
Tính
A-
B-
C-
D-
8-
Tính tổng các phân số lớn hơn , nhỏ hơn và có tử là -3.
A-
B-
C-
D-
9-
Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 8 tiếng, người thứ hai 6 giờ, người thứ ba 4 giờ. Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm chung được:
A-
công việc
B-
công việc
C-
công việc
D-
công việc
10-
Tìm x biết
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 673. Đăng: 21-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG