GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 13
Một người gánh hai thúng , một thúng gạo nặng 300 N , một thúng ngô nặng 200 N . Đòn gánh dài 1m . Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo thúng gạo và thúng ngô các khoảng lần lược là d1 ,d2 bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng nằm ngang? Chọn kết quả đúng? A. d1 = 0,5m, d2 = 0,5m. B. d1 = 0,6m, d2 = 0,4m. C. d1 = 0,4m, d2 = 0,6m. D. d1 = 0,25m, d2 = 0,75m. Chọn câu phát biểu đúng : A. Đơn vị động lượng là N.m B. Một vật chịu tác dụng của ngẫu lực thì chỉ có chuyển động quay C. Đơn vị của ngẫu lực là kgm/s D. Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:08:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một người gánh hai thúng , một thúng gạo nặng 300 N , một thúng ngô nặng 200 N . Đòn gánh dài 1m . Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai đầu treo thúng gạo và thúng ngô các khoảng lần lược là d1 ,d2 bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng nằm ngang? Chọn kết quả đúng?
A-
d1 = 0,5m, d2 = 0,5m.
B-
d1 = 0,6m, d2 = 0,4m.
C-
d1 = 0,4m, d2 = 0,6m.
D-
d1 = 0,25m, d2 = 0,75m.
2-
Chọn câu phát biểu đúng :
A-
Đơn vị động lượng là N.m
B-
Một vật chịu tác dụng của ngẫu lực thì chỉ có chuyển động quay
C-
Đơn vị của ngẫu lực là kgm/s
D-
Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định
3-
Đơn vị của mô men ngẫu lực là :
A-
N/m
B-
N.m
C-
N/m2
D-
Không có
4-
Chọn đáp án đúng?
A-
Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.
B-
Hai lực cân bằng là hai lực cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.
C-
Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, ngược chiều và có cùng độ lớn.
D-
Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, cùng chiều và có cùng độ lớn.
5-
Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện:
A-
B-
C-
D-
6-
Chọn đáp án đúng. Trọng tâm của vật là điểm đặt của
A-
trọng lực tác dụng vào vật.
B-
lực đàn hồi tác dụng vào vật.
C-
lực hướng tâm tác dụng vào vật.
D-
lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật.
7-
Chọn đáp án đúng. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A-
tác dụng kéo của lực.
B-
tác dụng làm quay của lực.
C-
tác dụng uốn của lực.
D-
tác dụng nén của lực.
8-
Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống. "Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng ... có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các ... có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
A-
mômen lực.
B-
hợp lực.
C-
trọng lực.
D-
phản lực.
9-
Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là:
A-
B-
C-
D-
10-
Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là:
A-
B-
C-
D-
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 801. Đăng: 21-04-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG