GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Số Nguyên - Bài 03
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 7; -2; 0; -8; -14; 10
a. 0; -2; 7; -8; 10; -14
b. -14; -8; -2; 0; 7; 10
c. 0; -2; -8; -14; 7; 10
d. -2; -8; -14; 0; 7; 10
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:48:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 7; -2; 0; -8; -14; 10
A-
0; -2; 7; -8; 10; -14
B-
-14; -8; -2; 0; 7; 10
C-
0; -2; -8; -14; 7; 10
D-
-2; -8; -14; 0; 7; 10
2-
Chọn câu trả lời đúng:
A-
{-8; 9} ⊂ N
B-
{9; 15} ⊂ N
C-
{-9; -24} ⊂ N
D-
{-28; -36} ⊂ N
3-
-14 + 25 - 11 = ?
A-
0
B-
-1
C-
50
D-
-50
4-
-5.|-2| + 10: (-2) = ?
A-
-15
B-
5
C-
-5
D-
15
5-
-5681.(-171) + (-5681).71 = ?
A-
-5681
B-
568100
C-
-568100
D-
5681
6-
Tính 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... + 99 - 100
A-
-5050
B-
5050
C-
-50
D-
50
7-
Tìm x ∈ Z biết |x| + 17 = 38
A-
x = 55 hoặc x = -55
B-
x = 21
C-
x = -21
D-
x = 21 hoặc x = -21
8-
Tìm x ∈ Z biết x - 5x = -24
A-
x = 6
B-
x = -4
C-
x = 4
D-
x = -6
9-
Kết luận nào sau đây sai?
A-
x = 2007 thì |x| = 2007
B-
x = -2007 thì |x| = 2007
C-
|x| = 2007 thì x = 20007 hoặc x = -2007
D-
|x| = -2007 thì x = 2007
10-
Tính (-2)3.5 + 20
A-
60
B-
-20
C-
-200
D-
200
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 889. Đăng: 24-04-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG