GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 90
Ở thực vật hạt kín, sau khi thụ tinh, hợp tử (2n) sẽ phát triển thành: A. nội nhủ B. phôi C. quả D. phôi nhũ Sinh sản bằng bào tử ở rêu và trinh sản ở ong mật giống nhau như thế nào? A. đều trãi qua giảm phân nhưng không thụ tinh B. là hình thức sinh sản vô tính phổ biến C. tạo ra các con đồng loạt giống nhau và giống mẹ D. không liên quan đến giảm phân và thụ tinh Sinh sản vô tính thường gặp ở: A. đa số thực vật và động vật bậc thấp B. động vật bậc thấp......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:22:48(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ở thực vật hạt kín, sau khi thụ tinh, hợp tử (2n) sẽ phát triển thành:
A-
nội nhủ
B-
phôi
C-
quả
D-
phôi nhũ
2-
Sinh sản bằng bào tử ở rêu và trinh sản ở ong mật giống nhau như thế nào?
A-
đều trãi qua giảm phân nhưng không thụ tinh
B-
là hình thức sinh sản vô tính phổ biến
C-
tạo ra các con đồng loạt giống nhau và giống mẹ
D-
không liên quan đến giảm phân và thụ tinh
3-
Sinh sản vô tính thường gặp ở:
A-
đa số thực vật và động vật bậc thấp
B-
động vật bậc thấp
C-
động vật, thực vật bậc thấp
D-
động vật bậc cao, thực vật bậc thấp
4-
Điều nào sau đây không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?
A-
Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non
B-
Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh
C-
Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên ngoài cơ thể con cái
D-
Thụ tinh trong là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên trong cơ thể con cái
5-
Chiều hướng tiến hóa về phương thức thụ tinh ở động vật được xếp theo trật tự sau:
A-
Từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ tự phối đến giao phối
B-
Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ tự phối đến giao phối
C-
Từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ giao phối đến tự phối
D-
Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ giao phối đến tự phối
6-
Các hình thành thức sinh sản vô tính ở động vật là:
A-
Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh
B-
Phân đôi và nảy chồi
C-
Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh
D-
phân mảnh và trinh sinh
7-
Điều nào sau đây không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?
A-
Một dạng động vật lưỡng tính vẫn xảy ra thụ tinh chéo
B-
Tự phối là sự kết giữa 2 giao tử đực và cái cùng được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính
C-
Giao phối là sự kết hợp 2 giao tử đực và cái được phát sinh từ hai cơ thể khác nhau
D-
Các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh
8-
Hình thức sinh sản vô tính nào sau đây có ở cả động vật không xương sống và có xương sống?
A-
Trinh sinh
B-
Nảy chồi
C-
Phân đôi
D-
Phân mảnh
9-
Trùng biến hình có hình thức sinh sản:
A-
phân đôi
B-
nảy chồi
C-
phân mảnh
D-
trinh sinh
10-
Sinh vật nào sau đây có hiện tượng tái sinh cơ quan trong cơ thể?
A-
Tôm, cua
B-
Côn trùng
C-
San hô
D-
Ong
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 761. Đăng: 23-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG