GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 99
Cơ chế vận chuyễn các chất trong mạch gỗ là: A. Thẩm thấu, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. B. Khuếch tán, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. C. Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. D. Thẩm thấu, từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. Ý nào không phải là động lực của dòng mạch gỗ: A. Lực hút do sự hút hơi nước ở lá. B. Chênh lệch áp suất giữa cơ quan cho và cơ quan nhận. C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch. D. Lực đẩy của rễ. Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là: A. Lục lạp. B. Lưới nội chất C. Khí khổng D. Ty thể. 17. Tại sao gọi nhóm thực vật là C4: A. Vì nhóm thực vật này thường sống ở điều kiện nóng ẩm kéo dài.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:07:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cơ chế vận chuyễn các chất trong mạch gỗ là:
A-
Thẩm thấu, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.
B-
Khuếch tán, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.
C-
Đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
D-
Thẩm thấu, từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
2-
Ý nào không phải là động lực của dòng mạch gỗ:
A-
Lực hút do sự hút hơi nước ở lá.
B-
Chênh lệch áp suất giữa cơ quan cho và cơ quan nhận.
C-
Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch.
D-
Lực đẩy của rễ
3-
Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:
A-
Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.
B-
Thành phần của prôtêin, a xít nuclêic.
C-
Chủ yếu giữ cân bằng nước và Ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
D-
Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim
4-
Các nguyên tố đại lượng trong nhóm các nguyên tố dinh duong thiết yếu gồm:
A-
C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.
B-
C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
C-
C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.
D-
C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.
5-
Vai trò của sắt đối với thực vật là:
A-
Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim.
B-
Duy trì cân bằng ion, tham gia quang hợp (quang phân li nước)
C-
Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim;
D-
Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.
6-
Cho các nguyên tố sau: N, P, K, S, Ca, Mg, Fe các nguyên tố liên quan đến diệp lục là:
A-
N, Mg, Fe.
B-
P, Mg, Fe
C-
K, N, Mg.
D-
N, Fe, Ca.
7-
Nhóm các nguyên tố vi lượng là:
A-
Mn, Fe, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.
B-
Mn, Fe, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Mg.
C-
Mn, Fe, B, Cl, Zn, Cu, S, Ca.
D-
K, Fe, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Mg.
8-
Ý nghĩa của hình thành amit:
A-
cung cấp NH4+ trực tiếp cho cây.
B-
giải độc cho cây và dự trữ nhóm NH3.
C-
cung cấp nguyên liệu để cố định nitơ
D-
dự trữ nhóm NH3.
9-
Vai trò điều tiết của ni tơ thể hiện:
A-
Cấu tạo: protêin, axít nuclêic, diệp lục.
B-
Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục
C-
Thành phần của enzim, hoocmôn…
D-
Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.
10-
Quá trình cố định nitơ trong khí quyển (nitơ phân tử) nhờ nhóm sinh vật:
A-
vi khuẩn tự do và vi khuẩn cộng sinh.
B-
vi khuẩn kí sinh
C-
vi khuẩn cộng sinh
D-
vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn cộng sinh.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 702. Đăng: 29-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG