GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 100
Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp? A. Tích luỹ năng lượng. B. Tạo chất hữu cơ. C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường. D. Điều hoà nhiệt độ của không khí. 40. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp? A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy. B. Quá trình khử CO2 C. Quá trình quang phân li nước. D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích). 41. Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? A.Ở màng ngoài. B.Ở màng trong. C.Ở chất nền. D.Ở tilacôit......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:25:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
A-
Ở màng ngoài.
B-
Ở màng trong.
C-
Ở chất nền.
D-
Ở tilacôit.
2-
Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?
A-
Ở chất nền.
B-
Ở màng trong.
C-
Ở màng ngoài
D-
Ở tilacôit.
3-
Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?
A-
Cường độ quang hợp cao hơn.
B-
Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.
C-
Năng suất cao hơn.
D-
Thích nghi với những điều kiện khí hậu bình thường.
4-
Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:
A-
APG (axit phốtphoglixêric).
B-
ALPG (anđêhit photphoglixêric).
C-
AM (axitmalic).
D-
Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).
5-
Pha tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ xảy ra trong chu trình canvin?
A-
Nhóm thực vật CAM.
B-
Nhóm thực vật C4 và CAM.
C-
Nhóm thực vật C4
D-
Nhóm thực vật C3.
6-
Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?
A-
Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
B-
Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.
C-
Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.
D-
Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
7-
Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là:
A-
Dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2).
B-
Nitơ nitrat (NO3+), nitơ amôn (NH4+).
C-
Nitơnitrat (NO3+).
D-
Nitơ amôn (NH4+).
8-
gười ta nuôi cấy da người để chữa cho những bệnh nhân bị bỏng da. Đây là hình thức:
A-
sinh sản nảy chồi
B-
sinh sản phân mảnh
C-
nuôi mô sống
D-
nhân bản vô tính
9-
Hình thức trứng được thụ tinh nằm lại trong ống dẫn trứng và phát triển thành con non nhờ chất dự trữ có sẵn trong noãn hoàng rồi mới được đẻ ra ngoài gọi là:
A-
Đẻ trứng thai
B-
Đẻ con
C-
Đẻ trứng
D-
Thai sinh
10-
Nước vận chuyển từ đất vào mạch gỗ của rễ không đi qua con đường nào sau đây?
A-
Mạch rây
B-
Các kẻ gian bào.
C-
Chất nguyên sinh – không bào.
D-
Thành tế bào – gian bào
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 686. Đăng: 29-05-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG