GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Hóa Vô Cơ     Hóa Đại Cương     Đề thi   

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 85
Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và CuCl2 phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn nặng 1,93 gam. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1,28 gam. Tính m?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:01:20(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho các dung dịch sau: Ba(NO3)2, Na2CO3, Fe2(SO4)3, KCl. Dung dịch nào có pH = 7?
A-
Cả 4 dung dịch.
B-
Ba(NO3)2, Fe2(SO4)3, KCl.
C-
KCl, Ba(NO3)2.
D-
Chỉ có dung dịch KCl.
2-
Cho 1 giọt quỳ tím vào dung dịch các muối sau: (NH4)2SO4, Na2CO3, KNO3, Al(NO3)3 dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A-
(NH4)2SO4, Al(NO3)3.
B-
(NH4)2SO4, Na2CO3.
C-
Chỉ dung dịch KNO3.
D-
Chỉ dung dịch Na2CO3.
3-
Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí NO2 vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,2M rồi thêm vài giọt quỳ tím thì dung dịch có màu gì?
A-
Tím.
B-
Không màu.
C-
Xanh.
D-
Đỏ.
4-
Al(OH)3 có thể tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm nào trong các nhóm sau?
A-
NaOH, NaHCO3, H2SO4.
B-
NaOH, Na2CO3, Na2SO4.
C-
NaOH, H2SO4, HCl.
D-
H2SO4, HCl, NaHCO3.
5-
Phải thêm bao nhiêu ml H2O vào 1 ml dung dịch HCl 0,01 M để dung dịch thu được có pH = 3?
A-
1 ml.
B-
9 ml.
C-
99 ml.
D-
9,9 ml.
6-
Trộn 10 ml dung dịch HCl 0,1M với 10 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M thì thu được dung dịch A. Dung dịch A có pH bằng
A-
13
B-
1,7
C-
7
D-
4
7-
Cho các chất sau: SO2, CO2, CH4, C2H4 chất nào có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom:
A-
SO2, CO2.
B-
SO2, C2H4.
C-
SO2, CH4.
D-
CH4, C2H4.
8-
Sắp xếp các chất và ion: Fe2+, Cu, Ag, Ni theo chiều tăng dần tính khử:
A-
Fe2+, Cu, Ag, Ni.
B-
Ag, Ni, Cu, Fe2+.
C-
Ag, Cu, Fe2+, Ni.
D-
Ag, Cu, Ni, Fe2+.
9-
Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và CuCl2 phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn nặng 1,93 gam. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1,28 gam. Tính m.
A-
0,24.
B-
0,12.
C-
0,48.
D-
0,72.
10-
Cho CO qua 1,6 gam Fe2O3 đốt nóng (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Khí thu được cho qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 3 gam kết tủa. Tính % khối lượng Fe2O3 đã bị khử và thể tích khí CO đã phản ứng ở đktc.
A-
100% và 2,24 lít.
B-
75% và 0,672 lít.
C-
80% và 6,72 lít.
D-
100% và 0,672 lít.
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 751. Đăng: 10-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG