GMT: Thứ Hai, ngày 15  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   

Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Nguyên nhân cơ bản gây ra áp suất chất khí là do: A. các phân tử khí có khối lượng riêng nhỏ. B. chất khí có thể tích lớn. C. các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. D. chất khí đựng trong bình kín. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng nhiệt ? A. B. C. D.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:08:33(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nguyên nhân cơ bản gây ra áp suất chất khí là do:
A-
các phân tử khí có khối lượng riêng nhỏ.
B-
chất khí có thể tích lớn.
C-
các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình.
D-
chất khí đựng trong bình kín.
2-
Biểu thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng nhiệt ?
A-
B-
C-
D-
3-
Trong quá trình đẳng nhiệt khi tăng áp suất của lượng khí xác định lên 4 lần thì thể tích của lượng khí:
A-
tăng 4 lần.
B-
không thay đổi.
C-
giảm 4 lần.
D-
giảm 2 lần.
4-
Một lượng khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất lên đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khí là:
A-
8 lít.
B-
4 lít.
C-
12 lít.
D-
16 lít.
5-
Công thức nào sau đây là công thức của định luật Sac-lơ:
A-
B-
C-
D-
6-
Tăng nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng lên 5 lần, giữ thể tích không đổi thì tỉ số của khí:
A-
tăng 4 lần.
B-
tăng 5 lần.
C-
giảm 5 lần.
D-
không thay đổi.
7-
Một lượng hơi nước có nhiệt độ t1 = 100oC và áp suất p1 = 1 atm đựng trong bình kín. Làm nóng bình và hơi đến nhiệt độ t2 = 150oC. thì áp suất của hơi nước trong bình là:
A-
1,13 pa.
B-
1,5 atm.
C-
1,5 pa.
D-
1,13 atm.
8-
Tăng nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng lên 2 lần, giữ áp suất không đổi thì tỉ số của khí.
A-
không thay đổi.
B-
tăng 2 lần.
C-
giảm 2 lần.
D-
tăng 4 lần.
9-
Có 12 g khí chiếm thể tích 4 lít ở nhiệt độ 7oC. sau khi nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ t thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ t là bao nhiêu?
A-
t = 700oC.
B-
t = 427oC.
C-
t = 42,7oC.
D-
t = 70oC.
10-
Một mol khí đang ở điều kiện tiêu chuẩn thì bị nén vào một bình 5 lít. Nhiệt độ trong bình là 77oC. áp suất của khí là:
A-
5,2 atm.
B-
2,5 atm.
C-
7,5 atm.
D-
5,7 atm.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1154. Đăng: 09-06-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG