GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Đốt cháy 6,5 gam một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 4,48 lít khí sunfuro7 (ở đktc). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là:
a. 4,48 lít
b. 2,24 lít
c. 4,4 lít
d. 4,5 lít
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đốt cháy 6,5 gam một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 4,48 lít khí sunfuro7 (ở đktc). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là:
A-
4,48 lít
B-
2,24 lít
C-
4,4 lít
D-
4,5 lít
2-
Cho lượng các chất sau:
1. 0,25 mol phân tử N2
2. 0,5 mol phân tử O2
3. 0,75 mol phân tử Cl2
4. 1 mol phân tử O3
Thể tích (đktc) của những lượng chất trên lần lượt là:
A-
5,6 lít; 11,2 lít; 16,8 lít; 22,4 lít
B-
11,2 lít; 11,2 lít; 16,8 lit; 22,4 lít
C-
5,6 lít; 5,6 lít; 16,8 lít; 22,4 lít
D-
5,6 lít; 11,2 lít; 0,56 lít; 11,2 lít
3-
Trong một oxit của nitơ cứ 7 gam nitơ kết hợp với 16 gam oxi, oxit của nitơ là công thức hóa học đơn giản nào sau đây:
A-
NO
B-
N2O5
C-
NO2
D-
N2O
4-
Cho 2 gam thủy ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 2,71 gam thủy ngân clorua. Công thức hóa học đơn giản của thủy ngân clorua là:
A-
HgCl
B-
HgCl2
C-
Hg2Cl
D-
Tất cả đều sai
5-
Một hợp chất X có 85,7% C, còn lại là nguyên tố H, bei61t hợp chất này có phân tử khối bằng phân tử khối của khí nitơ. Xác định công thức phân tử của hợp chất:
A-
C2H4
B-
C2H6
C-
C3H8
D-
C4H10
6-
Phân tích 1 hợp chất có 3 nguyên tố C, H và O. Đốt cháy hoàn toàn 1,24 gam hợp chất thì thu được 1,76 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Khối lượng mol phân tử của hợp chất là 62 gam. Công thức phân tử của hợp chất là:
A-
C2H6O
B-
C2H6O2
C-
C3H6O2
D-
CH2O
7-
Khi đốt nóng 1 gam sắt kết hợp với 1,9 gam clo tạo ra hợp chất sắt clorua. Biết phân tử của hợp chất chỉ có một nguyên tử sắt. Công thức phân tử của hợp chất này là:
A-
FeCl3
B-
FeCl2
C-
FeCl
D-
FeCl4
8-
Một oxit sắt có thành phần là 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Công thức hóa học đơn giản của oxit sắt là công thức nào sau đây:
A-
FeO
B-
Fe2O3
C-
Fe3O4
D-
FeO2
9-
Đốt cháy hoàn toàn 0,74 gam chất rắn X cần 1,12 dm3 không khí chứa 20% thể tích O2. Sản phẩm đốt cháy gồm 224cm3 CO2; 0,53 gam Na2CO3 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. X có công thức phân tử đơn giản là:
A-
C3H2O4Na2
B-
C3H2O2Na2
C-
C3H2O3Na2
D-
C2H4O4Na2
10-
Đun nóng 3,2 gam bột đồng trong khí clo, người ta thu được 6,75 gam đồng clorua. Công thức háo học đơn giản của đồng clorua là công thức nào sau đây:
A-
CuCl2
B-
CuCl
C-
CuCl3
D-
Cu2Cl2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1246. Đăng: 10-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG