GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Oxi - Không Khí - Bài 14
Tại nhiệt độ và áp suất xác định, khối lượng của 7 lít khí oxi và 8 lít khí nitơ đều bằng 10 gam. Không khí có khoảng 80% thể tích là nitơ và 20% thể tích là oxi. Thể tích của 10 gam không khí tại cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất trên sẽ vào khoảng:
a. 15 lít
b. 10 lít
c. 7,8 lít
d. 7,2 lít
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tại nhiệt độ và áp suất xác định, khối lượng của 7 lít khí oxi và 8 lít khí nitơ đều bằng 10 gam. Không khí có khoảng 80% thể tích là nitơ và 20% thể tích là oxi. Thể tích của 10 gam không khí tại cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất trên sẽ vào khoảng:
A-
15 lít
B-
10 lít
C-
7,8 lít
D-
7,2 lít
2-
Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 7 lít khí oxi. Sau phản ứng, người ta thu được 4,48 lít khí sunfuro7. Biết các khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng lưu huỳnh đã cháy là:
A-
6,5 gam
B-
6,8 gam
C-
7 gam
D-
6,4 gam
3-
Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào sau đây gây nên tính axit đó?
A-
Cacbon đioxit
B-
Hiđro
C-
Nitơ
D-
Oxi
4-
Oxi Y của một nguyên tố hóa trị III chứa 17,29% oxi. Công thức hóa học đơn gian của oxit Y là:
A-
Al2O3
B-
Cr2O3
C-
Fe2O3
D-
In2O3
5-
Cho các oxit có công thức hóa học sau: CO2, CO, Mn2O7, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3. Dãy nào sau đây là dãy các oxit axit?
A-
CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5
B-
CO2, Mn2O7, P2O5, NO2, N2O5
C-
CO2, Mn2O7, NO2, MnO2, CaO
D-
Mn2O7, P2O5, N2O5, CaO
6-
Khi cho canxi oxit (vôi sống) vào nước thu được Ca(OH)2 (vôi tôi). Nếu cho 29,4 tạ vôi sống vào nước thì thu được bao nhiêu tạ vôi tôi? Biết rằng vôi sống chứa 5% tạp chất.
A-
36 tạ
B-
36,9 tạ
C-
40 tạ
D-
50 tạ
7-
Cho những hợp chất sau:
1. Na2O
2. HgO
3. KMnO4
4. Không khí
5. KClO3
6. H2O
7. K2MnO4
Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế từ chất nào trong các chất trên?
A-
1, 2, 7
B-
3, 4, 5
C-
3, 5
D-
3, 4, 5, 7
8-
Đốt cháy hoàn toàn 0,5kg than chứa 90% C và 10% tạo chất không cháy. Biết Vkk = 5VO2. Thể tích không khí cần dùng là:
A-
4000 lít
B-
4250 lít
C-
4200 lít
D-
4500 lít
9-
Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxit sắt từ (Fe3O4) bằng cách cho sắt nung đỏ tác dụng với khí oxi. Tính số gam sắt cần dùng để điều chế 58 gam Fe3O4 trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (ở đktc).
A-
58 gam
B-
55 gam
C-
42 gam
D-
Tất cả đều sai
10-
Dùng dòng điện phân hủy 1 lít nước ở 40C thì được bao nhiêu lít khí O2 (ở đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 95%.
A-
≈ 59,1 lít
B-
≈ 591 lít
C-
≈ 590 lít
D-
Tất cả đều sai
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1076. Đăng: 11-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG