GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Oxi - Không Khí - Bài 16
Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế một lượng oxi đủ dùng cho phản ứng tác dụng với sắt tạo ra 4,64 gam oxit sắt từ Fe3O4.
a. 12,64 gam
b. 13 gam
c. 12,5 gam
d. Tất cả đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:55:41(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế một lượng oxi đủ dùng cho phản ứng tác dụng với sắt tạo ra 4,64 gam oxit sắt từ Fe3O4.
A-
12,64 gam
B-
13 gam
C-
12,5 gam
D-
Tất cả đều sai
2-
Đốt cháy 6,2 gam photpho trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (ở đktc) tạo thành điphotpho pentaoxit. Chất nào còn dư, chất nào thiếu?
A-
Photpho còn dư, oxi thiếu
B-
Photpho còn thiếu, oxi dư
C-
Cả hai chất vừa đủ
D-
Tất cả đều sai
3-
Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để nhận ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp CO, CO2, SO3?
A-
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2.
B-
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2.
C-
Dẫn hỗn hợp qua dung dịch BaCl2, sau đó qua nước vôi trong dư.
D-
Tất cả đều sai.
4-
Tính khối lượng kaliclorat cần dùng để điều chế một lượng oxi vừa đủ đốt cháy hết 3,6 gam cacbon.
A-
24,5 gam
B-
25 gam
C-
24 gam
D-
40 gam
5-
Tính thể tích khí oxi (đktc) sinh ra khi nhiệt phân 24,5 gam kali clorat KClO3.
A-
5,6 lít
B-
6,2 lít
C-
6,5 lít
D-
6,72 lít
6-
Cho 22,4 lít khí SO3 (ở đktc) vào 22,5 gam nước để tạo thành axit sunfuric H2SO4. Khối lượng H2SO4 được tạo thành là:
A-
100 gam
B-
97 gam
C-
98 gam
D-
96 gam
7-
Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C đối với O là mC : mO = 3 : 8. X có công thức phân tử là:
A-
CO
B-
CO2
C-
CO3
D-
Tất cả đều sai
8-
Hãy chọn những định nghĩa đúng trong những định nghĩa sau:
1. Oxit bazơ là oxit kim loại, khi tác dụng với nước cho bazơ tương ứng.
2. Oxit bazơ là oxit kim loại và có bazơ tương ứng.
3. Oxit axit là oxit phi kim và tương ứng với axit.
4. Oxit axit thường là oxit phi kim và có axit tương ứng.
5. Oxit axit là oxit của phi kim, khi tác dụng với nước cho axit tương ứng.
A-
1, 2
B-
3, 4
C-
2, 4
D-
1, 4
9-
Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng lượng khí oxi dư, người ta thu được hỗn hợp khí cacbonic và khí oxi. Hỗn hợp chứa 0,3.1023 phân tử CO2 và 0,9.1023 phân tử O2. Thành phần phần trăm theo số mol của khí oxi trong hỗn hợp là:
A-
80%
B-
70%
C-
75%
D-
74%
10-
Đốt cháy 36 kg than đá chứa 0,5% lưu huỳnh và 1,5% tạp chất không cháy được. Thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành lần lượt là:
A-
65856 lít và 126 lít
B-
65000 lít và 120 lít
C-
70000 lít và 200 lít
D-
65800 lít và 126 lít
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 948. Đăng: 11-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG