GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Oxi - Không Khí - Bài 17
Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lít khí oxi (đo ở đktc). Tính thể tích khí sunfurơ thu được:
a. 2,24 lít
b. 3,36 lít
c. 2,28 lít
d. Tất cả đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:56:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lít khí oxi (đo ở đktc). Tính thể tích khí sunfurơ thu được:
A-
2,24 lít
B-
3,36 lít
C-
2,28 lít
D-
Tất cả đều sai
2-
Cho các oxit có công thức hóa học sau:
1. SO2
2. NO2
3. Al2O3
4. CO2
5. N2O5
6. Fe2O3
7. CuO
8. P2O5
9. CaO
10. SO3
Những chất nào thuộc loại oxit axit?
A-
1, 2, 3, 4, 8, 10
B-
1, 2, 4, 5, 8, 10
C-
1, 2, 4, 5, 7, 10
D-
2, 3, 6, 8, 9, 10
3-
Trong các oxit sau đây: SO3, CuO, Na2O, CaO, CO2, Al2O3. Dãy oxit nào tác đụng được với nước.
A-
SO3, CuO, Na2O
B-
SO3, Na2O, CO2, CaO
C-
SO3, Al2O3, Na2O
D-
Tất cả đều sai
4-
Oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% oxi, cũng oxit của kim loại đó ở mức hóa trị cao chứa 50,48% oxi. Vậy công thức hóa học của 2 oxit là dãy công thức nào sau đây?
A-
CrO và Cr2O3
B-
FeO và Fe3O4
C-
MnO và Mn2O7
D-
PbO và PbO2
5-
Bình đựng gas dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,76 kg butan C4H10 ở trạng thái do được nén áp suất cao. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết nhiên liệu có trong bính. Biết oxi chiếm 20% về thể tích có trong không khí. Giả sử các khí đo ở đktc.
A-
160159 lít
B-
160160 lít
C-
170171 lít
D-
200200 lít
6-
Đốt cháy 12 gam một mẫu cacbon không tinh khiết trong khí oxi dư, thu được 16,8 lít khí CO2 (ở đktc). Hãy xác định độ tinh khiết của mẫu cacbon trên:
A-
78%
B-
76%
C-
80%
D-
75%
7-
Cho những oxit sau: SO2, K2O, Li2O, CaO, MgO, CO, NO, N2O5, P2O5. Những oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với axit là:
A-
SO2, Li2O, CaO, MgO, NO
B-
Li2O, CaO, K2O
C-
Li2O, N2O5, NO, CO, MgO
D-
K2O, Li2O, SO2, P2O5
8-
Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng phân hủy?
A-
2, 3, 4
B-
1, 3, 5, 6
C-
3, 4, 5
D-
2, 3, 4, 5, 8
9-
Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (ở đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là:
A-
2 gam và 0,8 gam
B-
1,2 gam và 1,6 gam
C-
1,3 gam và 1,5 gam
D-
1 gam và 1,8 gam
10-
Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m3 không khí, cơ thể giữ lại ⅓ lượng oxi có trong không khí. Hãy xác định mỗi người trong một ngày đêm cần trung bính một thể tích oxi là bao nhiêu? (Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc và thể tích khí oxi thiếm 21% trong không khí)
A-
0,82m3
B-
0,91m3
C-
0,m<95sup>3
D-
0,84m3
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1072. Đăng: 11-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG