GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Dung Dịch - Bài 22
Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:
a. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.
b. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch.
c. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi.
d. Số gam chất tan trong một khối lượng xác định dung dịch.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:
A-
Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.
B-
Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch.
C-
Số gam chất tan trong 100 gam dung môi.
D-
Số gam chất tan trong một khối lượng xác định dung dịch.
2-
Biết thành phần phần trăm về khối lượng của nước kết tinh trong tinh thể BaCl2 ngậm nước là 14,75%. Công thức phân tử của tinh thể BaCl2 ngậm nước là:
A-
BaCl2.3H2O
B-
BaCl2.2H2O
C-
BaCl2.4H2O
D-
Một kết quả khác
3-
Ở 250C có 87,5 gam dung dịch CuSO4 bão hòa, đun nóng dung dịch lên 800C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4 để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này? (Biết độ tan của CuSO4 ở 250C là 40 gam và ở 800C là 80 gam).
A-
25 gam
B-
24,9 gam
C-
25,1 gam
D-
30 gam
4-
Khi đưa 528 gam dung dịch KNNO3 bão hòa ở 210C lên 800C thì phải thêm vào bao nhiêu gam KNO3? Biết độ tan của KNO3 ở 210C là 32 gam và ở 800C là 170 gam.
A-
552 gam
B-
553 gam
C-
554 gam
D-
600 gam
5-
Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ kết tinh khỏi 200 gam dung dịch bão hòa NaNO3 ở 500C, nếu dung dịch được làm lạnh đến 200C? Biết độ tan của NaNO3 ở 500C là 114 gam, độ tan của NaNO3 ở 200C là 88 gam.
A-
24,29 gam
B-
24,25 gam
C-
24,20 gam
D-
30,50 gam
6-
Nồng độ phần trăm của dung dịch KCl bão hòa ở 200C là 25,93%. Độ tan cảu KCl ở 200C là:
A-
34 gam
B-
35 gam
C-
33 gam
D-
36 gam
7-
Bằng cách nào có được 200 gam dung dịch Cu(NO3)2 10%?
A-
Hòa tan 80 gam Cu(NO3)2 trong 120 gam nước.
B-
Hòa tan 100 gam Cu(NO3)2 trong 100 gam nước.
C-
Hòa tan 20 gam Cu(NO3)2 trong 180 gam nước.
D-
Hòa tan 10 gam Cu(NO3)2 trong 190 gam nước.
8-
Tính nồng độ phần trăm của 450ml nước có hòa tan 50 gam CuCl2.
A-
20%
B-
11%
C-
12%
D-
10%
9-
Làm bay hơi 40 gam nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ 20%. Khối lượng dung dịch ban đầu là:
A-
159 gam
B-
158 gam
C-
160 gam
D-
210 gam
10-
Trong 800cm3 của dung dịch NaOH có chứa gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch này.
A-
0,25M
B-
0,26M
C-
0,27M
D-
Một kết quả khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 919. Đăng: 14-06-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG