GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Dung Dịch - Bài 24
Có dung dịch NaOH 2mol/l, muốn có 250 ml dung dịch NaOH 0,5M, người ta pha chế như thế nào?
a. Cho nước vào 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
b. Cho nước vào 60,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
c. Cho nước vào 63,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
d. Một phương pháp khác.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có dung dịch NaOH 2mol/l, muốn có 250 ml dung dịch NaOH 0,5M, người ta pha chế như thế nào?
A-
Cho nước vào 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
B-
Cho nước vào 60,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
C-
Cho nước vào 63,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
D-
Một phương pháp khác.
2-
Tính nồng độ phần trăm của 1 mol phân tử nước có hòa tan 1 mol phân tử H2SO4.
A-
84%
B-
85,2%
C-
84,4%
D-
92%
3-
Hòa tan 248 gam Na2O vào 1752ml nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng là:
A-
16%
B-
16,5%
C-
17%
D-
Một kết quả khác
4-
Đồ nước vào 39,2 gam H2SO4 cho được 800ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là:
A-
0,6M
B-
0,5M
C-
0,7M
D-
1M
5-
Tính thể tích dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml) cần dùng để pha chế 500 ml dung dịch H2SO4 1M.
A-
≈ 27,2ml
B-
≈ 28ml
C-
≈ 27ml
D-
≈ 30ml
6-
Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đặc chứa 2% nước có D = 1,84g/ml.
A-
19M
B-
18,4M
C-
18,5M
D-
2M
7-
Hỏi phải thêm bao nhiêu lít nước vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch có nồng độ 0,1M?
A-
19 lít
B-
15 lít
C-
18 lít
D-
10 lít
8-
Tính khối lượng FeSO4.7H2O cần để hào tan vào 372,2 gam nước thì được dung dịch FeSO4 3,8%.
A-
27,8 gam
B-
27,2 gam
C-
27,5 gam
D-
35 gam
9-
Có 16ml dung dịch HCl nồng độ a mol (gọi là dung dịch A), thêm nước vào dung dịch A cho đến khi thể tích dung dịch là 200ml, lúc này nồng độ mol của dung dịch là 0,1M. a có giá trị là:
A-
1,2M
B-
2,4M
C-
1,25M
D-
1,24M
10-
Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500 gam dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl 8%?
A-
249 gam
B-
250 gam
C-
252 gam
D-
300 gam
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 919. Đăng: 14-06-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG