GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   

Dung Dịch - Bài 27
Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 khi thêm 1 lít nước vào 500 ml dung dịch HNO3 32% (D = 1,2g/ml) là:
a. 12%
b. 13%
c. 12,5%
d. 20%
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:01:09(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 khi thêm 1 lít nước vào 500 ml dung dịch HNO3 32% (D = 1,2g/ml) là:
A-
12%
B-
13%
C-
12,5%
D-
20%
2-
Tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (V1)(D = 1,2g/ml) và thể tích dung dịch HCl 13% (V2)(D = 1,123g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5M là:
A-
B-
C-
D-
3-
Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để pha chế thành 500 gam dung dịch CuSO4 8%.
A-
34 gam tinh thể CuSO4.5H2O
B-
32,3 gam tinh thể CuSO4.5H2O và 467,7 gam dung dịch CuSO4 4%
C-
33,33 gam tinh thể CuSO4.5H2O và 466,67 gam dung dịch CuSO4 4%
D-
Một kết quả khác
4-
Trộn 500 gam dung dịch HCl 3% vào 300 gam dung dịch HCl 10% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu phần trăm?
A-
5,625%
B-
5,52%
C-
6,25%
D-
8%
5-
Cho thêm nước vào 150 gam dung dịch HCl 2,65% để tạo 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
A-
0,0545M
B-
0,0454M
C-
0,0645M
D-
0,075M
6-
Trộn 2 lít dung dịch Na2CO3 0,1M với 3 lít dung dịch Na2CO3 0,5M. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
A-
0,33M
B-
0,34M
C-
0,35M
D-
0,6M
7-
Cho 40ml dung dịch NaOH 1M và 60 ml dung dịch KOH 0,5M> nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch sau khi trộn là:
A-
0,2M và 0,3M
B-
0,4M và 0,3M
C-
0,4M và 0,2M
D-
0,3M và 0,3M
8-
Dung dịch bão hòa muối ăn ở 200C có nồng độ phần trăm là 26,5%. Độ tan của NaCl ở 200C là bao nhiêu gam?
A-
35 gam
B-
37,5 gam
C-
36 gam
D-
Một kết quả khác
9-
Ở 250C có 175 gam dung dịch CuCl2 bão hòa, đun nóng dung dịch lên 800C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuCl2 để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này (biết độ tan của CuCl2 ở 250C là 40gam, ở 800C là 80 gam)?
A-
49 gam
B-
51 gam
C-
60 gam
D-
50 gam
10-
Cần lấy bao nhiêu gam muối CuSO4 hòa tan vào 123 gam nước để được dung dịch muối có nồng độ 18%?
A-
27,2 gam
B-
27,5 gam
C-
27 gam
D-
35 gam
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1081. Đăng: 14-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG