GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 21
Trên một đường cao tốc người ta muốn đặt những cột mốc, khoảng cách giữa các cột là bằng nhau. Đường cao tốc này nối 3 thành phố biết khoảng cách giữa thành phố đầu tiên đến thành phố thứ hai là 475 dặm, thành phố thứ hai đến thành phố thứ ba là 285 dặm. Biết mỗi thành phố đều có cột mốc, khoảng cách lớn nhất giữa các cột mốc là bao nhiêu?
a. 90 dặm
b. 105 dặm
c. 95 dặm
d. 5 dặm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:27:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trên một đường cao tốc người ta muốn đặt những cột mốc, khoảng cách giữa các cột là bằng nhau. Đường cao tốc này nối 3 thành phố biết khoảng cách giữa thành phố đầu tiên đến thành phố thứ hai là 475 dặm, thành phố thứ hai đến thành phố thứ ba là 285 dặm. Biết mỗi thành phố đều có cột mốc, khoảng cách lớn nhất giữa các cột mốc là bao nhiêu?
A-
90 dặm
B-
105 dặm
C-
95 dặm
D-
5 dặm
2-
T là tập hợp các tháng dương lịch có 31 ngày. T là tập hợp nào sau đây?
A-
{3; 5; 7;10; 12}
B-
{Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 12, Tháng 11, Tháng 6, Tháng 1}
C-
Tháng 1, Tháng 12, Tháng 9, tháng 8
D-
{Tháng 12; Tháng 1; Tháng 3; Tháng 10; Tháng 7; Tháng 8; Tháng 5}
3-
M là tập hợp các số tự nhiên bé hơn 5. Điền ký hiệu đúng vào ô trống:
A-
B-
C-
D-
=
4-
Cho A = {0; 2; 4; 6; 8} và B = {x ∈ N| x < 10}. Phát biểu nào sau đây đúng?
A-
8 ⊂ B
B-
A ∈ B
C-
{2; 4; 6; 8} = A ∩ B
D-
{4} ⊂ B
5-
Tập hợp các số tự nhiên thuộc ℕ và nhỏ hơn 5 là:
A-
{1; 2; 3; 4; 5}
B-
{0; 1; 2; 3; 4}
C-
{0; 1; 2; 3; 4; 5}
D-
{1; 2; 3; 4}
6-
Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 13?
A-
13
B-
26
C-
1
D-
Vô số
7-
Cách viết nào sau đây không thể hiện số 424?
A-
42.10 + 4
B-
4.100 + 2.10 + 4
C-
4.101 + 2.10
D-
4 + 2 + 4
8-
Các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 300, có 3 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 3 là tập hợp nào sau đây?
A-
{102; 120 ; 210 ; 300}
B-
{120 ; 201 ; 210}
C-
{0; 1; 2}
D-
{102}
9-
Tìm một số tự nhiên biết: nếu lấy hai lần số đó cộng thêm 135 thì ta được một số gấp 5 lần số cần tìm.
A-
35
B-
140
C-
7
D-
45
10-
Tổng của các số tự nhiên lớn hơn 100 và không quá 200 là:
A-
15050
B-
14850
C-
15005
D-
14950
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 642. Đăng: 15-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG