GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 52
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Một số không chia hết cho 10 luôn không chia hết cho 2
B. Một số chia hết cho 5 luôn không chia hết cho 2
C. Một số không chia hết cho 2 luôn là số lẻ
D. Một số chia hết cho 5 luôn là số lẻ
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:41:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kết luận nào sau đây đúng?
A-
Một số không chia hết cho 10 luôn không chia hết cho 2
B-
Một số chia hết cho 5 luôn không chia hết cho 2
C-
Một số không chia hết cho 2 luôn là số lẻ
D-
Một số chia hết cho 5 luôn là số lẻ
2-
Tìm x biết: 9x - 3x = 36
A-
x = 6
B-
x = 4
C-
x = 2
D-
Kết quả khác
3-
Hãy chọn kết quả đúng: 47.49 + 47.51 bằng:
A-
4796
B-
4700
C-
4760
D-
4670
4-
Tìm số tự nhiên n biết: 5n.52 = 625.
A-
n = 2
B-
n = 3
C-
n = 4
D-
n = 5
5-
Cứ 10 ngày, mẹ Lan đem hoa ra chợ bán 1 lần. Sau khi đem hoa ra chợ bán, mẹ Lan mua cho Lan 1 cái bánh ngọt. Hỏi sau đúng 365 ngày (1 năm dương lịch mà không phải năm nhuận) từ ngày đầu tiên mẹ Lan đem hoa ra chợ bán, Lan được mẹ mua cho bao nhiêu chiếc bánh?
A-
365 chiếc
B-
36 chiếc
C-
35 chiếc
D-
37 chiếc
6-
Trong các số 34; 123; 95; 278; 260 số nào chia hết cho 5?
A-
34; 260
B-
95; 278; 260
C-
260; 95
D-
34; 260
7-
A là tập hợp các số chẵn có hai chữ số mà chia hết cho 5? Tập hợp nào sau đây là dạng liệt kê của tập hợp A?
A-
{10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95}
B-
{10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}
C-
{0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}
D-
{10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100}
8-
Tập hợp B gồm các số lẻ chia hết cho 5 và nhỏ hơn 100. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A-
∅ ∈ B
B-
15 ∈ B
C-
{75} ⊂ B
D-
B ⊂ B
9-
M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Chọn đáp án đúng:
A-
M = {7; 8; 9}
B-
M = {6; 7; 8; 9; 10}
C-
M = {x ∈ | 6 < x < 10}
D-
A và C đều đúng
10-
Xét biểu thức 12n + 14. Chọn đáp án đúng:
A-
Giá trị của biểu thức chia hết cho 12
B-
Giá trị của biểu thức chia hết cho 6
C-
Giá trị của biểu thức chia hết cho 3
D-
Giá trị của biểu thức chia hết cho 2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 626. Đăng: 18-06-2013.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG