GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 55
Tìm 3 chữ số khác nhau, biết rằng nếu dùng cả 3 chữ số này để lập thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thì ta lập được 4 số. Và 4 số đó có tổng là 633?
A. 0 ; 2 ; 4
B. 1 ; 2 ; 3
C. 0 ; 1 ; 2
D. 2 ; 3 ; 4
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm 3 chữ số khác nhau, biết rằng nếu dùng cả 3 chữ số này để lập thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thì ta lập được 4 số. Và 4 số đó có tổng là 633?
A-
0; 2; 4
B-
1; 2; 3
C-
0; 1; 2
D-
2; 3; 4
2-
Số nào sau đây không đúng quy tắc viết số La Mã?
A-
CCDXLI
B-
DCCXXI
C-
DCXII
D-
DCLIV
3-
Tìm x biết: 2763 (3 - x) = 0.
A-
x = 0
B-
x = 3
C-
x = 2763
D-
Kết quả khác
4-
X= {10; 20; 30; 40; 50}. X có bao nhiêu tập con có đúng 3 phần tử?
A-
5
B-
7
C-
10
D-
12
5-
Theo lời khuyên của thầy giáo, bạn An nên học toán trực tuyến trên trang web với thời gian khoảng 30 phút mỗi ngày. Sau đây là số thời gian bạn An dành để học toán như sau: Thứ hai, bạn An học 21 phút. Thứ ba, bạn An học 25 phút. Thứ tư, bạn An học 27 phút. Thứ năm, bạn An học 15 phút. Thứ sáu, bạn An học 10 phút. Thứ bảy, bạn An học 21 phút. Chủ nhật, bạn An học 30 phút. Gọi tập A là tập hợp các thứ mà bạn An học nhiều hơn 20 phút. A là tập nào sau đây?
A-
A = {thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật}
B-
A = {thứ năm, thứ sáu}
C-
A = {chủ nhật, thứ ba, thứ năm, thứ hai, thứ bảy, thứ tư, thứ sáu}
D-
A = {thứ hai, thứ tư, thứ ba, thứ bảy, chủ nhật}
6-
Tập hợp P gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 100. Phát biểu nào sau đây đúng?
A-
Phần tử của tập hợp P là những số có hai chữ số.
B-
Phần tử của tập hợp P là những số tự nhiên có hai chữ số.
C-
Phần tử nhỏ nhất trong tập hợp P là 0.
D-
Tập hợp P có 100 phần tử.
7-
125 là giá trị của?
A-
53
B-
35
C-
54
D-
45
8-
Chiếc ô tô đầu tiên ra đời vào năm nào. Biết năm chiếc ô tô đầu tiên ra đời có dạng. Biết a, b, c là một trong các số sau 1, 8, 5 và a, b, c là 3 số phân biệt. Và số chia hết cho 5.
A-
8551
B-
1558
C-
1855
D-
1885
9-
Cho số tự nhiên: 4567. Phát biểu nào là sai?
A-
Số 4567 có số trăm là 45
B-
Số 4567 có số trăm là 456
C-
Số 4567 có số hàng trăm là 5
D-
Số 4567 có số nghìn là 4000
10-
25.32.4.125 bằng kết quả nào sau đây:
A-
400000
B-
420000
C-
800000
D-
Kết quả khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 982. Đăng: 18-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG