GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Tìm số có 5 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó thì được số lớn gấp 3 lần số có được bằng cách viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số đó.
A. 85714
B. 85741
C. 42875
D. 87542
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:52:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tìm số có 5 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng sau số đó thì được số lớn gấp 3 lần số có được bằng cách viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số đó.
A-
85714
B-
85741
C-
42875
D-
87542
2-
Gọi A là tổng các số tự nhiên thuộc tập N* nhỏ hơn 10. Hỏi giá trị của A là bao nhiêu?
A-
9
B-
15
C-
45
D-
65
3-
X = {10; 20; 30; 40; 50} và Y = {x ∈ ℕ | x ⋮ 10 và x < 100}. X \ Y là:
A-
{10; 20; 30; 40; 50}
B-
C-
{60; 70; 80; 90}
D-
{0; 60; 70; 80; 90}
4-
Mỗi buồi chiều, Lâm tập thể dục bằng môn nhảy dây. Mỗi lần nhảy Lâm nhảy 100 cái và đếm theo. Lam bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, ....., 93. Hỏi sau khi đếm đến 93, Lâm phải đếm thêm bao nhiêu số nữa khi Lam nhảy đến lần thứ 100.
A-
1
B-
3
C-
5
D-
7
5-
Tích 44.45 bằng?
A-
420
B-
49
C-
169
D-
1620
6-
Tìm số tự nhiên có chữ số tận cùng là 3, biết rằng nếu xóa đi chữ số hàng đơn vị thì được số mới nhỏ hơn 1992 đơn vị so với số ban đầu.
A-
2213
B-
2231
C-
3313
D-
1223
7-
Một tàu hỏa cần phải chở 500 khách du lịch. Biết rằng một toa tàu có 12 khoang, và một khoang thì có 8 chỗ. Hỏi tàu lửa cần phải có ít nhất bao nhiêu toa để chở đủ số khách du lịch trên?
A-
5
B-
6
C-
7
D-
8
8-
Cho M = {1; 2; 3; 4; 5} và N = {2; 4; 5}. Hãy chọn câu đúng:
A-
M ⊂ N
B-
M ∈ N
C-
N ∈ M
D-
N ⊂ M
9-
Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} và B là tập hợp các số chẵn có 1 chữ số. Những phần tử nào sau đây thuộc A \ B?
A-
1; 3; 5; 7; 9
B-
{0; 2; 4; 6; 8}
C-
2; 4; 6; 8
D-
{3; 5; 7}
10-
Tích 54.53 bằng:
A-
512
B-
51
C-
57
D-
107
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1426. Đăng: 19-06-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG