GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 6 >> Toán

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   

Góc - Bài 10
Khi hai tia Ox và Oy trùng nhau, ta nói số đo của góc tạo bởi hai tia Ox, Oy bằng:
A. 1800
B. 00
C. 3600
D. Một đáp án khác
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:57:54(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi hai tia Ox và Oy trùng nhau, ta nói số đo của góc tạo bởi hai tia Ox, Oy bằng:
A-
1800
B-
00
C-
3600
D-
Một đáp án khác
2-
Cho trước một số tia chung góc O. Sau khi vẽ thêm một tia góc O nữa thì số góc ở đỉnh O tăng thêm là 2012. Số tia của góc O lúc đầu là:
A-
2015
B-
2024
C-
2013
D-
2012
3-
Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy, zt và uv.

Số góc bẹt đỉnh O là:
A-
2
B-
3
C-
4
D-
5
4-
Kết luận nào sau đây sai?
A-
Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
B-
Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800
C-
Góc bẹt là góc có hai cạnh nằm trên cùng một đường thẳng.
D-
Góc có hai cạnh nằm trên cùng một đường thẳng là không là góc bẹt.
5-
Cho đoạn thẳng AB, gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ tia OC. Biết
Số đo của góc BOC là:
A-
450
B-
540
C-
600
D-
800
6-
Biết góc x’By’ có số đo là số tự nhiên và

Số đo của góc x'By' là:
A-
600
B-
610
C-
620
D-
630
7-
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Vẽ thêm ba tia Oz, Ot, Ok. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc có đỉnh là O.
A-
6
B-
9
C-
10
D-
20
8-
Cho đoạn thẳng AB, gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ tia OC. Biết
Số đo của góc AOC là:
A-
1200
B-
1300
C-
1400
D-
1450
9-
Ta xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia trùng gốc. Tại thời điểm 9 giờ thì kim phút và kim giờ tạo thành một góc có số đo:
A-
450
B-
600
C-
800
D-
900
10-
Hình vẽ sau có mấy góc?
A-
3
B-
4
C-
6
D-
12
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 871. Đăng: 18-07-2013.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG